Suositukset ja suositusten toteuttamisen seuranta

PRH:n tilintarkastusvalvonta on käynyt läpi laaduntarkastuksessa tehdyt havainnot tilintarkastusyhteisön kanssa ennen raportin laatimista ja kehottanut tilintarkastusyhteisöä selvittämään juurisyyt lakisääteisten vaatimusten noudattamisessa sekä laadunvalvontajärjestelmän toimintaperiaatteissa, menettelytavoissa ja dokumentoinnissa todetuille laatupoikkeamille ISQC1:n vaatimuksista.

Tilintarkastusyhteisön tulee toimittaa yleensä kolmen kuukauden kuluessa päätöksen antamisesta PRH:n tilintarkastusvalvontaan laaduntarkastusraportin päätelmän perusteluissa esitettyjen havaintojen juurisyyanalyysi sekä toimenpidesuunnitelma juurisyiden poistamiseksi.

Kaikki 10 tilintarkastusyhteisöä ovat toimittaneet vaaditut selvitykset.

PRH:n tilintarkastusvalvonta on kehottanut yhtä tilintarkastusyhteisöä selvittämään ne tilintarkastusasiakkaansa, joissa tilintarkastusyhteisö tai siinä työskentelevät henkilöt toimivat tilintarkastajina, ja joiden kirjanpito ja/tai tilinpäätös laaditaan tilitoimistossa, jonka osakkaina ja/tai merkittävässä asemassa olevat henkilöt ovat tilintarkastusyhteisössä toimivia tilintarkastajia. Tämän tilintarkastusyhteisön tulee seurata näitä asiakkaita ja arvioida dokumentoidusti suhteiden merkitys riippumattomuuteen sekä luoda todennettavissa olevat varotoimenpiteet riippumattomuuden uhkan poistamiseksi tai vähentämiseksi hyväksyttävälle tasolle. Myös varatilintarkastajan on oltava riippumaton tilintarkastusasiakkaasta voidakseen tarvittaessa hoitaa lakisääteisen tehtävänsä.

PRH:n tilintarkastusvalvonta valvoo tilintarkastusyhteisön korjaavien toimenpiteiden vaikutusta tilintarkastusyhteisön tilintarkastusten laatuun. Lisäksi PRH:n tilintarkastusvalvonta seuraa toimenpiteiden toteuttamista seuraavan laaduntarkastustarkastuskäynnin yhteydessä.

Tarkastuksen kohteena olleissa tilintarkastusyhteisöissä on tarkastuksen aikana ja sen jälkeen tehty toimenpiteitä tilintarkastuksen laadun parantamiseksi ja ryhdytty tilintarkastuksen laatua edistäviin kehitysprojekteihin.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 22.03.2022