Havainnot laadunvalvontajärjestelmistä

Tilintarkastusyhteisön laadunvalvontajärjestelmän arvioinnissa testaamme

 • laatua koskevia johdon velvoitteita

 • etiikkaa ja riippumattomuutta koskevia vaatimuksia

 • asiakkaan ja toimeksiannon hyväksyntä- ja jatkamisprosessia

 • henkilöresursseihin liittyviä asioita, kuten palkitsemista, koulutusta, työmäärää

 • toimeksiannon suorittamista

 • yhteisön toteuttamaa seurantaa.


Lisäksi testaamme avoimuusraportteja.

Kun havaitsemme yhteisön toimintaperiaatteissa, menettelytavoissa tai järjestelmissä puutteita tai toimimattomuutta, arvioimme havaintomme merkitystä yhteisön laadunvalvontajärjestelmän tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Havainto kuvaa laadunvalvontajärjestelmässä haavoittuvuutta, jonka olemme yleensä testauksessa havainneet johtaneen virheeseen tai puutteeseen testatun toimenperiaatteen tai menettelytavan noudattamisessa. Laaduntarkastus perustuu kuitenkin osin riskiperusteisesti valikoidun aineiston tarkastamiseen ja tarkastusotantaan, ei kattavaan kokonaistarkastukseen. Laaduntarkastus ei siksi tuo välttämättä esiin kaikkia haavoittuvuuksia eikä testiaineisto välttämättä ole edustava otos koko aineistosta.

Teimme neljässä yhteisössä laadunvalvontajärjestelmän kokonaisarviointiin vaikuttaneita havaintoja

 • laatua koskevista johdon velvoitteista tilintarkastusyhteisössä

 • asiakassuhteiden ja toimeksiantojen hyväksymisestä ja jatkamisesta sekä

 • toimeksiannon suorittamisesta.


Teimme kolmessa yhtiössä havaintoja, jotka liittyivät

 • relevantteihin eettisiin vaatimuksiin sekä

 • yhteisön laadunvalvonnan periaatteiden ja menettelytapojen seurantaan.


Teimme kahdessa yhteisössä havaintoja, jotka liittyivät

 • yhteisöjen henkilöresursseihin.


Teimme kolmessa yhtiössä avoimuusraporttia koskevia havaintoja.

Havainnot ovat ISQC 1 -standardin osa-alueita yksityiskohtaisempia. Ne eivät siis tarkoita sitä, että katsoisimme koko osa-alueen puutteellisesti toimivaksi. Esimerkiksi puute laatua koskevissa johdon velvoitteissa voi tarkoittaa sitä, että laatu ei näy riittävästi suoriutumisen arvioinnissa ja palkitsemisessa.

Yksittäinen jollakin osa-alueella tehty havainto ei myöskään yleensä vaikuta päätelmäämme yhteisön laadunvalvontajärjestelmän koko toiminnasta.

Olemme käyttäneet tilintarkastusyhteisöjen laadunvalvontajärjestelmän testauksessa vuosina 2017 ja 2018 havaintoja ja tuloksia, joita olemme saaneet yhteisöissä toimivien tilintarkastajien henkilökohtaisista laaduntarkastuksista. Vuonna 2016 testasimme järjestelmien toimivuutta käymällä läpi riskiperusteisesti valitsemiemme toimeksiantojen tilintarkastusta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 22.03.2022