Yhteenveto laaduntarkastuksista 2016-2018 tilintarkastusyhteisöt ja tilintarkastajat (PIE)

Yhteenveto 2016-2018 laaduntarkastuksista (PIE)

Tähän yhteenvetoraporttiin sisältyvät tilintarkastusyhteisöt, joiden tilintarkastusasiakkaisiin on kuulunut yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä (PIE-yhteisöjä) vuosina 2016-2018. Kyseisellä ajanjaksolla Suomessa toimi kymmenisen tilintarkastusyhteisöä, jotka hoitivat yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastustoimeksiantoja. Lisäksi esitämme tietoja tilintarkastajien laaduntarkastuksista siltä osin, kun tilintarkastajan työn laatua on arvioitu PIE-toimeksiannossa tehdyn työn perusteella.

Esittelemme tässä yhteenvedossa Euroopan parlamentin ja neuvoston (EU) tilintarkastusasetuksen N:o 537/2014 perusteella annettavat kootut tiedot laaduntarkastusten perusteella tehdyistä havainnoista ja päätelmistä, annetuista suosituksista ja suositusten toteuttamisen seurannasta, toteutetuista valvontatoimista ja määrätyistä seuraamuksista.

Lisäksi esitämme yleistä tietoa tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastuksen osa-alueista, laaduntarkastuksen etenemisestä käytännössä sekä tulosten arvioinnista.

Laaduntarkastuksen kohteena 10 tilintarkastusyhteisöä

Laaduntarkastukseen määrättiin vuosina 2016 -2018 kymmenen tilintarkastusyhteisöä, joilla on listayhtiöitä, pankkeja tai vakuutusyhtiöitä asiakkainaan.

Päätökset ja raportit

Laaduntarkastuksen päätteeksi annoimme yhteisölle päätöksen ja raportin. Raportissa kerroimme keskeiset havainnot ja päätelmät laaduntarkastuksesta. Lisäksi pyysimme yhteisöä selvittämään havaintojen juurisyyt ja laatimaan toimenpidesuunnitelman niiden poistamiseksi. Kaikki päätökset ovat lainvoimaisia.

Laaduntarkastusten päätelmät

Viiden tilintarkastusyhteisön laadunvalvontajärjestelmän katsottiin saavuttavan kohtuullisen varmuuden siitä, että yhteisö saavuttaa laatuun liittyvät tavoitteet. Viiden yhteisön järjestelmässä todettiin puutteita ja haavoittuvuuksia, jotka voivat vaarantaa tavoitteiden saavuttamisen.

Havainnot laadunvalvontajärjestelmistä

Eniten kokonaisarivointiin vaikuttaneita puutteita havaitsimme laatua koskevissa johdon velvoitteissa, asiakassuhteiden hyväksymisessä ja jatkamisessa sekä toimeksiannon suorittamisessa.

Havainnot toimeksiantojen suorittamisessa

Laaduntarkastuksessa on vuosien 2016-2018 aikana läpikäyty 30 PIE-tilintarkastustoimeksiantoa. Tilintarkastustoimeksiantojen suorittamisessa teimme eniten havaintoja toimeksiantokohtaisesta laadunvalvontatarkastuksesta, liikevaihdon tarkastuksesta, olennaisuuden määrittämisestä, muistiotositteiden tarkastuksesta, toimeksiantojen läpikäynneistä sekä dokumentoinnista.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 31.03.2022