PRH:n tilintarkastusvalvonnan ratkaisukäytäntöä vuonna 2021

Tilintarkastusvalvonta päätyi vuonna 2021 tutkinta-asioissa hankitun selvityksen perusteella 53 tapauksessa ratkaisuun, että asiaa ei viedä tilintarkastuslautakunnan käsiteltäväksi, koska ei ollut syytä epäillä tilintarkastajan toimineen tilintarkastuslain edellyttämän hyvän tilintarkastustavan vastaisesti. Tilintarkastusvalvonnan käytettävissä oleva selvitys koostuu yleensä tilintarkastajien antamista selvityksistä ja työpaperidokumentaatiosta, viranomaislähteistä, kuten kaupparekisteristä saatavista tiedoista ja kantelutapauksissa lisäksi ulkopuolisen ilmoittajan toimittamasta aineistosta.

Tapauksissa, joita ei viety tilintarkastuslautakunnan käsiteltäviksi, oli pääteltävissä, että tilintarkastajan tarkastustoimien suunnittelu ja toteutus olivat olleet toimeksiannon olosuhteisiin soveltuvia ja riittäviä tarvittavan tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi sekä tilintarkastuskertomuksen antamiseksi, ja että tilintarkastajan ammatillinen harkinta ja tarkastustyön dokumentointi olivat asianmukaisia.

Valvonta-asioiden teemat ja päätökset

Lakisääteisistä tilintarkastuksista oli kysymys 49 käsitellyssä tapauksessa. Niissä korostuu tilintarkastuslaissa säädetty hyvän tilintarkastustavan noudattamisvelvollisuus, johon katsotaan kuuluvan myös kansainvälisten ISA-tilintarkastusstandardien keskeisten periaatteiden noudattaminen tilintarkastustehtävän suunnittelussa, toteuttamisessa ja raportoinnissa, sekä varmistuminen yhtiöoikeudellisesti asianmukaisesta valinnasta tilintarkastajaksi ennen toimeksiannon aloittamista.

Tilintarkastusvalvonnan ratkaisemissa tapauksissa tilintarkastajan toimeksiannon kohteina olivat osakeyhtiö (32 tapausta), asunto-osakeyhtiö (10), kunta tai muu julkisyhteisö (3), säätiö (3), yhdistys (2) ja osuuskunta (2). Yksi tapaus koski tilintarkastusyhteisön hyväksymisedellytysten oma-aloitteista valvontaa.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 23.03.2022