Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Seuranta listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksista 2018-2019

Johdanto

Listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksiin on 15.12.2016 ja sen jälkeen päättyneiltä tilikausilta tullut sisällyttää osio, jossa esitetään tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat (Key Audit Matters, KAM). Osiossa nostetaan esiin seikat, jotka ovat tilintarkastajan ammatillisen harkinnan perusteella olleet merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan tilikauden tilintarkastuksessa.

Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuskertomuksiin, jotka annetaan 17.6.2016 tai sen jälkeen alkaneilta tilikausilta, on Euroopan unionin tilintarkastusasetuksen 537/2014 (jatkossa EU-asetus) 10. artiklan mukaisesti sisällytettävä lisäksi kuvaus merkittävimmistä arvioiduista olennaisen virheellisyyden riskeistä.

Tässä raportissa selvitimme, millaisia tilintarkastuksen kannalta keskeisiä seikkoja listayhtiöiden tilintarkastajat raportoivat vuosina 2018-2019 ja millaisia muutoksia keskeisten seikkojen raportoinnissa on tapahtunut. Lisäksi selvitimme, kuinka suuri osa raportoiduista tilintarkastuksen kannalta merkittävistä seikoista oli myös EU-asetuksen 10. artiklan 2 c -kohdassa tarkoitettu merkittävä olennaisen virheellisyyden riski.

Aineisto

2019 2018
Pörssiyhtiöitä edellisen vuoden päättyessä 132 129
Listautumisia vuoden aikana 2 6
Poistunut Helsingin pörssistä -5 -3
Pörssiyhtiöitä / Nasdaq OMX Helsinki 129 132
- Kertomus annettu Ruotsissa -5 -4
- Kertomus annettu Virossa -1 -1
Aineistossa yhtiöitä 123 127

Raportissa käytetty aineisto käsittää 123 vuoden 2019 tilintarkastuskertomusta ja 127 vuoden 2018 tilintarkastuskertomusta. Mukana on kaikki muut Helsingin pörssin päälistalla noteeratut yhtiöt, paitsi ne, joiden tilintarkastuskertomus on annettu Ruotsissa tai Virossa.

EU-asetuksen tarkoittamien merkittävimpien olennaisen virheellisyyden riskien tarkastelussa oli mukana 80 tilintarkastuskertomusta. Kaikkia 123 tilintarkastuskertomusta ei voitu hyödyntää, koska osassa ei oltu eritelty, mitkä KAM:sta olivat myös EU-asetuksen 537/2014 10. artiklan 2 c -kohdassa tarkoitettuja merkittävimpiä olennaisen virheellisyyden riskejä.

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat (Key Audit Matters, KAM)

Seurannan perusteella tilintarkastuksen kannalta keskeisten seikkojen raportoinnissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kolme selvästi yleisimmin raportoitua tilintarkastuksen kannalta keskeistä seikkaa ovat:

  • Liikevaihdon tuloutus (90 kertomusta vuonna 2019)
  • Liikearvon (ja aineettomien hyödykkeiden) arvostus (78 kertomusta vuonna 2019)
  • Vaihto-omaisuuden arvostus, olemassaolo ja siihen liittyvät varaukset (35 kertomusta vuonna 2019)

Liikevaihdon, liikearvon sekä aineettomien hyödykkeiden ja vaihto-omaisuuden jälkeen yleisimmin raportoitujen tilintarkastuksen kannalta keskeisten seikkojen osalta raportointimäärät ovat selvästi pienempiä ja hajonta suurempaa.


Taulukossa on esitetty ne tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat, joita oli vähintään viisi kappaletta molempina tarkasteluvuosina.

IFRS 16 -standardin käyttöönotto näkyi vuoden 2019 tilintarkastuskertomuksissa. IFRS 16 käyttöönottoon liittyvä tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka raportoitiin viidessä tilintarkastuskertomuksessa.

Tilintarkastuksen kannalta keskeisten seikkojen lukumäärä

Keskeisten seikkojen raportointimäärissä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. 42,3 % vuoden 2019 (43,3 % vuoden 2018) kertomuksista sisälsi enintään kaksi tilintarkastuksen kannalta keskeistä seikkaa.


Tilintarkastuskertomukset yhteisöittäin

Suurimman osan, 89,43 % vuoden 2019 (88,19 % vuoden 2018) listayhtiöiden tilintarkastuksista on suorittanut KPMG Oy Ab, Ernst & Young Oy ja PricewaterhouseCoopers Oy.

Tilintarkastusyhteisö Kertomukset 2019, kpl Kertomukset 2018, kpl
KPMG Oy Ab 39 40
Ernst & Young Oy 36 32
PricewaterhouseCoopers Oy 35 40
Deloitte Oy 5 7
BDO Oy 2 3
Moore Rewinet Oy 1 1
Auditus Tilintarkastus Oy 1 1
Tietotili Audit Oy 1 0
Allekirjoittajana muu kuin tilintarkastusyhteisö 3 3

Huom. Vuoden 2019 Auditus Tilintarkastus Oy on juridisesti eri yhteisö kuin vuoden 2018 samanniminen yhteisö.

EU-asetuksen mukaiset merkittävimmät olennaisen virheellisyyden riskit

Kaikkia KAM:n yhteydessä tarkasteltuja tilintarkastuskertomuksia ei voitu hyödyntää EU-asetuksen mukaisten merkittävimpien olennaisen virheellisyyden riskien tutkimisessa. 43 kertomuksessa oli todettu, että EU-asetuksen 537/2014 10 artiklan 2 c -kohdan mukaiset merkittävät olennaisen virheellisyyden riskit sisältyvät kuvattuihin tilintarkastuksen kannalta keskeisiin seikkoihin, eikä niitä siksi pystytty yksilöimään.

Tarkastuksen kohteena olleissa 80 tilintarkastuskertomuksessa oli yhteensä 219 tilintarkastuksen kannalta keskeistä seikkaa, joista 83 oli määritelty olevan myös EU-asetuksen 537/2014 10. artiklan 2 c -kohdassa tarkoitettu merkittävä olennaisen virheellisyyden riski.

Tilintarkastuskertomuksissa oli yleisimmin yksi EU-asetuksessa tarkoitettu merkittävä olennaisen virheellisyyden riski. Yhteensä 24 kertomuksessa eli 30 % kertomuksista ei ollut yhtään EU-asetuksen 537/2014 10. artiklan 2 c -kohdassa tarkoitettua merkittävää olennaisen virheellisyyden riskiä.

Kolme yleisintä EU-asetuksessa tarkoitettua merkittävää olennaisen virheellisyyden riskiä ovat liikevaihdon tuloutus, liikearvon (ja aineettomien hyödykkeiden) arvostus sekä vaihto-omaisuuden arvostus, olemassaolo ja siihen liittyvät varaukset. Nämä muodostavat 82 % tunnistetuista EU-asetuksessa tarkoitetuista olennaisen virheellisyyden riskeistä.


Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 22.06.2021