Muut tarkastustoimenpiteet

Muut tarkastustoimenpiteet käsittää havainnot, joita on tehty muihin tilinpäätöseriin kuin valittuihin painopistealueisiin. Suoritetuissa laaduntarkastuksissa havaittiin, että useassa tapauksessa tilintarkastaja ei ollut suorittanut tarkastustoimenpiteitä kaikkiin olennaisiin tilinpäätöseriin. Määritetty olennaisuustaso ja sen käyttö tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa ja suorittaessa ei usein välity dokumentaatiosta. Tilintarkastaja oli pääsääntöisesti laskenut olennaisuuden, mutta ei ollut käyttänyt olennaisuutta arvioidessaan, mihin kaikkiin tilinpäätöseriin tarkastustyötä tulisi suorittaa. Tilinpäätökseen saattoi sisältyä useampiakin tilinpäätöseriä, jotka ylittivät tilintarkastajan määrittelemän olennaisuuden, mutta joihin tilintarkastaja ei ollut suorittanut lainkaan yksittäisten tapahtumien tarkastamista.

Erän ollessa olennainen voi olennaisen virheellisyyden riski kohdistua mihin tahansa soveltuvista tilinpäätöskannanotoista. Näin ollen tilintarkastajan on myös hankittava tilintarkastusevidenssiä jokaiseen soveltuvaan tilinpäätöskannanottoon. Erikseen on lisäksi arvioitava, liittyykö johonkin tilinpäätöserään merkittävä riski. Mikäli merkittävä riski on olemassa joissakin tilinpäätöserissä, voi se kuitenkin kohdistua vain yhteen tai muutamaan tilinpäätöskannanottoon. Silloin tilintarkastajan tulee lähtökohtaisesti suorittaa tarkastustoimenpiteitä, joilla katetaan kaikki soveltuvat tilinpäätöskannanotot. Tilintarkastajan on lisäksi arvioitava, tarvitaanko merkittävään riskiin liittyvään tilinpäätöskannanottoon vastaavia lisätoimenpiteitä, jotta riski saadaan hyväksyttävälle tasolle.

Tilintarkastajan työn laatua on voitava arvioida tilintarkastajan työstään laatiman dokumentaation avulla. Tilintarkastajan on hyvän tilintarkastustavan mukaisesti dokumentoitava ne havainnot ja olosuhteet, joilla on merkitystä tilintarkastusevidenssinä hänen tilintarkastuskertomuksessa antamansa lausuntonsa perustana. Tilintarkastajan on dokumentoitava, että tilintarkastaja on suunnitellut ja suorittanut työnsä hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Dokumentoinnin puute katsotaan laiminlyönniksi. Jälkikäteen annettu selvitys ei korvaa riittävää dokumentaatiota.

Esimerkkejä havainnoista

  • Liiketoiminnan muut kulut (221,4 tuhatta euroa) on olennainen tilinpäätöserä. Tilintarkastuskansiosta ei ilmene, että erälle olisi suoritettu tarkastustoimenpiteitä.
  • Tilintarkastusdokumentaation perusteella jää epävarmuutta, onko tilintarkastaja hankkinut riittävästi tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä seuraaviin tilinpäätöseriin:
  • Ostot (5,3 miljoonaa euroa), joka ylittää tilintarkastajan määrittämän kokonaisolennaisuuden (70 tuhatta euroa) yli 75-kertaisesti.
  • Liiketoiminnan muut kulut (697,3 tuhatta euroa), joka ylittää tilintarkastajan määrittämän kokonaisolennaisuuden (70 tuhatta euroa) lähes kymmenkertaisesti.
  • Ostovelat (454,2 tuhatta euroa), joka ylittää tilintarkastajan määrittämän kokonaisolennaisuuden (70 tuhatta euroa) yli kuusinkertaisesti.
  • Liiketoiminnan muut kulut (692 tuhatta euroa) on olennainen tilinpäätöserä. Tilintarkastajan tarkastustoimenpiteillä hankitun evidenssin määrää ei ole mahdollista arvioida, koska tilintarkastaja ei ole yksilöinyt tarkastamiaan tositteita.
  • Saadut ennakot (748 tuhatta euroa) on olennainen tilinpäätöserä. Tilintarkastajan erälle suorittamat tarkastustoimenpiteet eivät ole todennettavissa.
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 31.03.2022