Yleistä tilintarkastajien laaduntarkastusten havainnoista

Olemme käyneet läpi tekemissämme laaduntarkastuksissa 133 tilintarkastustoimeksiantoa. Olemme kirjoittaneet laaduntarkastuksissa yhden havainnon osa-aluetta kohden, jolloin yksittäinen havainto voi pitää sisällään useita puutteellisuuksia.

Vuonna 2020 laaduntarkastuksen yleisinä painopistealueina olivat:

  • liikevaihdon tai vastaavien tuottojen tarkastus
  • vaihto-omaisuuden tilintarkastus sekä
  • riskienarviointi ja suunnitellut toimenpiteet riskeihin vastaamiseksi.

Jos tilintarkastustoimeksiannossa ei ollut olennaista vaihto-omaisuutta, valittiin toiseksi painopiste-alueeksi jokin muu olennainen tase-erä.

Vuonna 2020 julkishallinnon painopistealueina olivat:

  • sisäinen valvonta ja riskienhallinta
  • konsernivalvonta
  • julkiset hankinnat.

Olemme luokitelleet tehdyt havainnot tulokseen vaikuttaviin ja ei-tulokseen vaikuttaviin.

  • Tulokseen vaikuttavat havainnot ovat sellaisia, joiden yksin tai yhdessä muiden tulokseen vaikuttavien havaintojen kanssa katsotaan aiheuttavan poikkeaman hyvän tilintarkastustavan noudattamisesta.
  • Ei-tulokseen vaikuttavat havainnot puolestaan ovat vähäisempiä poikkeamia tilintarkastukselle asetetuista vaatimuksista, eikä niiden yksin tai yhdessä muiden vastaavien havaintojen kanssa katsota aiheuttavan poikkeamaa hyvästä tilintarkastustavasta.

Esitämme tässä vuosiraportissa laaduntarkastuksessa tehtyjä merkittävimpiä havaintoja eri aihealueilta. Esitetyt havainnot on voitu luokitella eritasoisiksi eri toimeksiannoissa, koska tilintarkastustoimeksiantojen luonne ja laajuus vaikuttavat vaadittaviin tilintarkastustoimenpiteisiin. Havaintojen merkittävyyttä ja niiden vaikutusta laaduntarkastuksen tulokseen on arvioitu toimeksiantokohtaisesti yhdessä muiden havaintojen kanssa.
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 24.09.2021