Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tilintarkastustyön kohdentaminen kaikkiin olennaisiin tilinpäätöseriin ja relevantteihin tilinpäätöskannanottoihin

Suoritetuissa laaduntarkastuksissa havaittiin, että useassa tapauksessa tilintarkastaja ei ollut suorittanut tarkastustoimenpiteitä kaikkiin olennaisiin tilinpäätöseriin. Määritetty olennaisuustaso ja sen käyttö tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa ja suorittaessa ei usein välity dokumentaatiosta. Tilintarkastaja oli pääsääntöisesti laskenut olennaisuuden, mutta ei ollut käyttänyt olennaisuutta arvioidessaan, mihin kaikkiin tilinpäätöseriin tarkastustyötä tulisi suorittaa. Tilinpäätökseen saattoi sisältyä useampiakin tilinpäätöseriä, jotka ylittivät tilintarkastajan määrittelemän olennaisuuden, mutta joihin tilintarkastaja ei ollut suorittanut lainkaan aineistotarkastustoimenpiteitä.Osa tilintarkastajista oli selannut pääkirjaa ja etsinyt sitä kautta poikkeavia tapahtumia olennaisista eristä. Kyseisellä toimenpiteellä ei kuitenkaan saa riittävästi tilintarkastusevidenssiä vaan tapahtumia täytyy tarkastaa tositteille asti ja tarkastetut tositteet yksilöidä sekä dokumentoida tehty työ.

Esimerkkejä havainnoista

  • Dokumentaation perusteella ei ole todennettavissa, että tilintarkastaja olisi kohdistanut tarkastustoimenpiteitä kaikkiin olennaisuuden ylittäviin eriin.
  • Tilintarkastaja ei ole asettanut tai käyttänyt olennaisuutta suunnitellessaan ja suorittaessaan tarkastusta.

Monessa havainnossa esiintyi myös sitä, että tilintarkastaja ei ollut kohdistanut tilintarkastustoimenpiteitä kaikkiin relevantteihin tilinpäätöskannanottoihin. Erän ollessa olennainen, voi olennaisen virheellisyyden riski kohdistua mihin tahansa soveltuvista tilinpäätöskannanotoista. Näin ollen tilintarkastajan on myös hankittava tilintarkastusevidenssiä jokaiseen soveltuvaan tilinpäätöskannanottoon. Erikseen on lisäksi arvioitava, liittyykö johonkin tilinpäätöserään merkittävä riski. Mikäli merkittävä riski on olemassa joissakin tilinpäätöserissä, voi se kuitenkin kohdistua vain yhteen tai muutamaan tilinpäätöskannanottoon. Silloin tilintarkastajan tulee lähtökohtaisesti suorittaa tarkastustoimenpiteitä, joilla katetaan kaikki soveltuvat tilinpäätöskannanotot. Tilintarkastajan on lisäksi arvioitava, tarvitaanko lisätoimenpiteitä, joilla saadaan merkittävään riskiin kohdistuvaan tilinpäätöskannanottoon liittyvä riski hyväksyttävälle tasolle.

Esimerkkejä havainnoista

  • Liikevaihto (6,9 miljoonaa euroa) ylittää toimeksiannolle määritellyn kokonaisolennaisuuden (62 tuhatta euroa) yli 110-kertaisesti. Tilintarkastajan suorittamat toimenpiteet liikevaihdon tapahtumiselle ovat suppeat. Toimenpiteitä liikevaihdon katkon tarkastamiseksi ei ole tehty.
Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 24.09.2021