Liikevaihdon tarkastus

Liikevaihto tai siihen verrattavat tuotot (esimerkiksi kiinteistön tuotot tai sijoituspalvelutoiminnan tuotot) olivat laaduntarkastuksen painopistealueena lähes jokaisessa läpikäydyssä toimeksiannossa.

Liikevaihto tai muut siihen verrattavat tuotot vaikuttavat merkittävästi yhtiön tulokseen, ja tulouttamiseen liittyy oletusarvoisesti väärinkäytösriskejä. Suoritetuissa laaduntarkastuksissa liikevaihtoa arvioitiin tilintarkastajan hankkiman evidenssin näkökulmasta.

Liikevaihto on ollut painopistealueena koko sen ajan, kun laadunvalvontaa ovat suorittaneet PRH:n asiantuntijat. Liikevaihdon tarkastuksesta nousevia havaintoja on esiintynyt joka vuosi määrällisesti eniten laaduntarkastuksissa. Havainnot siitä, että tarkastustoimenpiteitä liikevaihtoon ei oltu suoritettu lainkaan ovat kuitenkin vähentyneet ensimmäisistä vuosista. Liikevaihdon tarkastuksessa havainnot liittyivät mm. seuraaviin asioihin:

  • liikevaihdosta oli tarkastettu vain jokin kannanotto (esimerkiksi katko) eikä kaikkia soveltuvia kannanottoja (täydellisyys, oikeellisuus, tapahtuminen, katko, luokittelu)
  • suoritetut tarkastustoimenpiteet eivät olleet todennettavissa tai tarkastettuja tositteita ei oltu yksilöity riittävällä tarkkuudella
  • liikevaihdon katkoa on tarkastettu vain tilinpäätöspäivän toiselta puolelta eikä molemmilta
  • tilikauden aikaista liikevaihtoa ei oltu tarkastettu.

Tilintarkastajan pitää määrittää sekä väärinkäytöksestä että virheestä johtuvat olennaisen virheellisyyden riskit kannanottotasolla. Liikevaihto on usein tuloslaskelman suurin erä, ja siten siihen liittyy virheestä johtuva olennaisen virheellisyyden riski, joka kohdistuu kaikkiin relevantteihin tilinpäätöskannanottoihin. Tilintarkastajan tulee myös määrittää tilintarkastustoimenpiteet, joilla hän madaltaa riskin hyväksyttävälle tasolle. Hankittu tilintarkastusevidenssi tulee yksilöidä tilintarkastusdokumentaatiossa riittävällä tarkkuudella (mm. yksilöitävä tarkastetut yksiköt ja seikat). Tilintarkastajan on huolehdittava, että suunnitellut tarkastustoimenpiteet tuottavat tarkoitukseen sopivaa tilintarkastusevidenssiä kaikista relevanteista tilinpäätöskannanotoista.

Esimerkkejä havainnoista

  • Tilintarkastaja on analysoinut tulosta, mutta ei ole suorittanut muita tarkastustoimenpiteitä.
  • Tilikauden aikaista liikevaihdon tarkastusta ei ole dokumentaation perusteella todennettavissa muun kuin läpikulkutestin yhteydessä yhden myyntilaskun ja joulukuun katkon tarkastuksen osalta. Tilikauden aikaisen liikevaihdon osalta saavutetun evidenssin määrästä ei voida varmentua.
  • Liikevaihto (5,3 miljoonaa euroa) ylittää tilintarkastajan määrittämän kokonaisolennaisuuden 105-kertaisesti. Tilikauden aikaisen liikevaihdon tarkastus ei ole todennettavissa. Dokumentaatiosta ei selviä tilintarkastajan liikevaihdon tarkastukseen kohdistamat tarkastustoimenpiteet, joten liikevaihdon tarkastuksesta kannanotoittain kuten tapahtumisesta, oikeellisuudesta ja täydellisyydestä saatua evidenssiä ei voi arvioida.
  • Liikevaihto (3,9 miljoonaa euroa) ylittää toimeksiannolle määritellyn kokonaisolennaisuuden (52 tuhatta euroa) yli 74-kertaisesti. Tilintarkastaja ei ole suorittanut tarkastustoimenpiteitä liikevaihdon katkon varmistamiseksi. Tapahtumisen tarkastus on suppeaa.
  • Liikevaihto (5 miljoonaa euroa) ylittää tarkastuksessa käytetyn kokonaisolennaisuuden (20 tuhatta euroa) yli 251-kertaisesti. Liikevaihdon katkon tarkastus ei ole todennettavissa seuraavan tilikauden alun osalta.

Liikevaihdon tarkastuksesta ja laaduntarkastuksen havainnoista aikaisempina vuosina voi lukea kattavammin aiempien vuosien laaduntarkastusten vuosiraporteista:

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 24.09.2021