Tilintarkastajien laaduntarkastukset

Tilintarkastajat ovat joko kolmen tai kuuden vuoden välein henkilökohtaisesti laaduntarkastuksen kohteena. Lisäksi tilintarkastaja voidaan määrätä laaduntarkastukseen riskiperusteisesti. Laaduntarkastuksen tekevät tilintarkastusvalvonnan laadunvarmistuksen asiantuntijat.
Tilintarkastajan laaduntarkastuksessa tilintarkastusvalvonta arvioi tilintarkastajan tilintarkastustyötä tilintarkastusvalvonnan valitsemassa tilintarkastustoimeksiannossa. Laaduntarkastuksessa arvioidaan, voidaanko tilintarkastus todeta suoritetuksi hyvää tilintarkastustapaa noudattaen. Lue hyvästä tilintarkastustavasta PRH:n verkkosivuilta.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Laaduntarkastuksen päätteeksi PRH:n tilintarkastusvalvonta antaa tilintarkastajalle tuloksen laaduntarkastuksesta. Tilintarkastajan laaduntarkastuksen lopullinen tulos voi olla joko hyväksytty tai hylätty. Jos kummankaan tulosluokan kriteerit eivät täyty, laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella (välitoimi). Uusintatarkastuksen jälkeen voidaan antaa vain tulos hyväksytty tai hylätty. Tilintarkastusvalvonta on julkaissut tulosluokkien kriteerit verkkosivuillaan 21.4.2017. Tutustu tulosluokkien kriteereihin.

Suoritetut laaduntarkastukset vuonna 2021

PRH:n tilintarkastusvalvonta antoi vuonna 2021 laaduntarkastuksen ratkaisun (välitoimi = uusintatarkastus) tai tulospäätöksen (hylätty tai hyväksytty) 170 tilintarkastajalle. Lisäksi yksi päätös annettiin tilintarkastajalle, jonka laaduntarkastus oli vuonna 2020 päätetty siirtää myöhemmäksi. Määräämisvuotenaan keskeneräisiksi jääneistä laaduntarkastuksista annettiin ratkaisu tai päätös kahdelle tilintarkastajalle vuodelta 2020 ja yhdelle tilintarkastajalle vuodelta 2018.

Kaikki vuosina 2018, 2019 ja 2020 laaduntarkastukseen määrätyistä tilintarkastajista ovat saaneet ratkaisun tai päätöksen. Kaksi vuonna 2021 laaduntarkastukseen määrätyistä tilintarkastajista ei ole saanut ratkaisua tai päätöstä 31.12.2021 mennessä, koska laaduntarkastus on siirretty myöhemmäksi.

Kaikki laaduntarkastuksista annetut päätökset eivät ole vielä lainvoimaisia.

Seuraavassa taulukossa on esitetty tarkempi yhteenveto toteutettujen laaduntarkastusten lukumääristä vuosina 2020 ja 2021.

Laaduntarkastukset tilintarkastajittain
2021 2020
Määrätty laaduntarkastuksen
185
102
Laaduntarkastus peruuntunut
-13 -7
Laaduntarkastus siirtyy myöhemmin suoritettavaksi -2 -1
Laaduntarkastukset, jotka siirtyneet aiemmilta kausilta 1 5
Kaudella määrätyistä keskeneräisiksi jääneet laaduntarkastukset 0 -2
Päätöksiä/ratkaisuja kaudella määrätyistä tai aiemmilta kausilta siirtyneistä laaduntarkastuksista 171 97
Päätöksiä/ratkaisuja 2020 määrätyistä laaduntarkastuksista 2 n/a
Päätöksiä/ratkaisuja 2019 määrätyistä laaduntarkastuksista 0 40
Päätöksiä/ratkaisuja 2018 määrätyistä laaduntarkastuksista 1 2
Laaduntarkastukset yhteensä 174 139

Laaduntarkastuksen kohteena olevat tilintarkastajat

Laaduntarkastukseen määrätään tilintarkastajia jaksoittain tai riskiperusteisesti. Seuraavassa kuvassa esitetään vuonna 2021 laaduntarkastuksen tulospäätöksen tai ratkaisun (välitoimi = uusintatarkastus) saaneen 174 tilintarkastajan jako PIE-yhteisöihin tai muihin yhteisöihin ja yksin toimiviin tilintarkastajiin.

Vuonna 2021 laaduntarkastuksen tulospäätöksen tai ratkaisun saaneista 174 tilintarkastajasta 77 toimi PIE-tilintarkastusyhteisöissä ja 97 tilintarkastajaa toimi yksin tai muissa tilintarkastusyhteisöissä. PIE-tilintarkastusyhteisöistä KPMG Oy:ssä toimi 26 tilintarkastajaa, Deloitte Oy:ssä 19, PricewaterhouseCoopers Oy:ssä 12, BDO Oy:ssä 10, Ernst & Young Oy:ssä 9 ja Auditus Tilintarkastus Oy:ssä 1.


Laaduntarkastusten tulokset

PRH:n tilintarkastusvalvonta kävi läpi laaduntarkastuksissa vuoden 2021 aikana 170 tilintarkastustoimeksiantoa ja antoi 174 tulospäätöstä tai ratkaisua. Toimeksiannot liittyivät eri toimialoilla tai julkishallinnossa toimiviin yhteisöihin. Tulokset laaduntarkastuksista olivat seuraavat:
Vuoden 2021 laaduntarkastuksista 122 tilintarkastajaa eli 70 prosenttia sai hyväksytty-tuloksen ja 16 tilintarkastajaa eli 9 prosenttia sai hylätty-tuloksen. Uusintatarkastuksella jatketaan 36 tilintarkastajan laaduntarkastusta (21 prosenttia tilintarkastajista). Yhteensä kaksi laaduntarkastukseen määrättyä tilintarkastajaa ei saanut tulospäätöstä tai ratkaisua 31.12.2021 mennessä, koska heidän laaduntarkastuksensa siirrettiin myöhemmin suoritettavaksi.


Tilintarkastusvalvonta julkaisee verkkosivuillaan kevään 2022 aikana vuosiraportin, jossa kerrotaan vuoden 2021 laaduntarkastuksissa tehdyistä havainnoista. Tutustu tilintarkastusvalvonnan verkkosivuihin.

Laaduntarkastusten aiheuttamat toimenpiteet

PRH:n tilintarkastusvalvonta antoi hylätty-tuloksen saaneille tilintarkastajille kehotuksen ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin kehittääkseen tilintarkastustyönsä laatua. Kehittämisen kohteena ovat laaduntarkastuksessa tehdyt havainnot ja päätöksen perusteluissa esiin tuodut puutteet. Yksittäisille tilintarkastajille annettiin myös erillisiä suosituksia. Hylätty-tulos voi lisäksi johtaa tilintarkastuslain 10 luvun mukaisiin seuraamuksiin, joista päättää tilintarkastuslautakunta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 23.03.2022