Muu toiminta

Lainsäädännön seuranta ja kehittäminen

Tilintarkastusvalvonta seurasi tilintarkastusta koskevan lainsäädännön kehittämistä kansainvälisesti ja kotimaassa.

PRH:n edustaja osallistui jäsenenä työ- ja elinkeinoministeriön helmikuussa 2019 asettaman, tilintarkastusta kevyemmän tarkastuksen mahdollista käyttöönottoa valmistelevan työryhmän työskentelyyn. Työryhmän työskentely jatkuu vuonna 2020. Kevyen tarkastuksen mahdollisesta käyttöönotosta TEM järjesti keskustelutilaisuuksia, joihin PRH:n virkamiehet osallistuivat.

Tilintarkastusvalvonta tulkitsi tilintarkastuslain ja EU:n tilintarkastuslainsäädännön soveltamista käytännön tilanteissa vastaamalla tilintarkastajien ja yritysten edustajien kysymyksiin ja kommenttipyyntöihin.

Kansainvälinen yhteistyö

PRH:n tilintarkastusvalvonta on IFIAR:n (International Forum of Independent Audit Regulators) jäsen. Tilintarkastusvalvonnan virkamiehet osallistuivat IFIAR:n Enforcement ja Inspections -työryhmien työskentelyyn sekä IFIAR:n Inspection-työpajaan maaliskuussa ja IFIAR:n vuosikokoukseen toukokuussa. IFIAR:n keskeisenä tehtä-vänä on globaali tietojen vaihto valvontaviranomaisten välillä. muun muassa parhaat valvontakäytännöt viranomaisyhteistyön edistäminen, vuoropuhelu tilintarkastuksen si-dosryhmien kanssa ja tilintarkastuksen laadun parantaminen. IFIAR julkaisee tilintarkastusalan raportteja valvonnasta, muun muassa laaduntarkastushavaintojen yhteenvetoraportti vuosittain.

PRH:n tilintarkastusvalvonta on Euroopan Unionissa tilintarkastusalan sääntelyä ja val-vontayhteistyötä koordinoivan CEAOB:n (Committee of European Auditing Oversight Bodies) jäsenorganisaatio. CEAOB:n asema ja tehtävät perustuvat EU-lainsäädäntöön (EU:n asetus 537/2014 yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista ja komission päätöksen 2005/909/EY kumoamisesta). CEAOB:n tehtävänä on edistää EU:n jäsenvaltioiden tilintarkastusalan valvontaviranomaisten yhteistyötä, erityisesti tietojen vaihtoa, asiantuntemusta ja par-haita valvontakäytäntöjä EU-lainsäädännön edellyttämien tehtävien täytäntöönpanossa. CEAOB:lla on työryhmiä, joista tilintarkastusvalvonnan virkamiehet osallistuivataktiivisesti CEAOB:n International Auditing Standards, Inspection, Enforcement ja Market Monitoring -työryhmien työskentelyyn.

Tilintarkastusvalvonta osallistui tilintarkastusalan valvojien pohjoismaiseen yhteistyöhön. Pohjoismaiden valvontaviranomaiset kokoontuivat Tukholmassa syyskuussa. Keskusteltavana olivat kysymykset tilintarkastajien laaduntarkastuksista ja tutkinta-asioista.

Markkinaseuranta

Tilintarkastusvalvonta osallistui tilintarkastusmarkkinoiden seurantaan yhteistyössä CEAOB:n kanssa. CEAOB:n Market Monitoring –työryhmän valmisteleman markkinaseurantakyselyn tarkastusvaliokuntaosuuden kysely toteutettiin keväällä 2019. Kyselyn tulokset on analysoitu ja tuloksista on laadittu raportti, joka on julkaistu helmikuussa 2020. PRH:n tilintarkastusvalvonta toimitti EU:n komissiolle markkinaseurantatiedot kesällä 2019. Suomen markkinaseurantaraportti julkaistaan keväällä 2020.

Yliopistoyhteistyö

PRH:n tilintarkastusvalvonta järjesti yhdessä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa lokakuussa 2019 seminaarin aiheesta "Big unanswered Questions in Financial Reporting". Yleisössä oli tutkijoita, opiskelijoita, tilintarkastajia ja muiden sidosryhmien edustajia. Tilaisuuden pääesiintyjänä oli professori Ray Ball (University of Chicago).

PRH:n tilintarkastusvalvonta jatkoi tietojen vaihtoa ja tarjosi apua eräisiin yliopistojen tutkijoiden tilintarkastuksen tohtoritason tutkimushankkeisiin.

Sisäiset työryhmät ja viranomaisyhteistyö

PRH:n tilintarkastusvalvonta järjesti syyskuussa 2019 Finanssivalvonnan kanssa ajankohtaistilaisuuden yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tarkastusvaliokuntien ja eräiden sidosryhmien edustajille. Tilaisuudessa käsiteltiin PRH:n ja Finanssivalvonnan keväällä 2019 tarkastusvaliokuntien jäsenille toteuttaman kyselyn tuloksia sekä esiteltiin PRH:n ja Finanssivalvonnan toimintaa tarkastusvaliokuntien työn näkökulmasta.

PRH:n virkamiehet osallistuivat PRH:n sisäisten työryhmien ja projektiryhmien työskentelyyn. Tällaisia työryhmiä ovat muun muassa Hyvä kieli –hanke, asiakastyytyväisyystyöryhmä, tietosuoja- ja tietoturvaryhmät, sähköisten asioiden palvelua kehittävä digipalvelutyöryhmä sekä rakenteisen tilinpäätöstiedon vastaanottamista valmistellut XBRL-ohjausryhmä.

PRH:n tilintarkastusvalvonta toimi myös rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan kansallisessa viranomaisyhteistyöryhmässä sekä TEM:n asettaman kevyem-män tarkastuksen työryhmässä. Tilintarkastusvalvonta osallistui myös 18.12.2019 asetettuun kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio -työryhmään ja pankki- ja maksutilijärjestelmien kehittämishankkeeseen.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 29.03.2021