Brexitin vaikutukset tilintarkastusalaan Suomessa

Yritykset ja viranomaiset ovat varautuneet Ison-Britannian eroon Euroopan Unionista epävarmuudessa eron yksityiskohdista ja ehdoista. Brexit vaikuttaa tilintarkastusalaan PRH:n tilintarkastusvalvonnan näkökulmasta usealla tavalla. PRH:n tilintarkastusvalvonnan kartoittamat keskeiset vaikutukset Suomessa ovat seuraavat:

  1. Brexitin toteuduttua tilintarkastajien Iso-Britanniassa myönnetyt tilintarkastajien hyväksymiset PRH:n tilintarkastajarekisterissä on muutettu kolmannen maan rekisteröinneiksi. Tilintarkastajarekisteriin merkitään paitsi toisessa ETA-maassa saatu hyväksyminen myös kolmannessa maassa annettu hyväksyminen, joten sovellettavan EU:n tilintarkastusdirektiivin 16 artiklan mukaan Iso-Britanniassa myönnettyjen hyväksymisten kohdalla ei tilintarkastajarekisterissä käytetä termiä "lakisääteinen tilintarkastaja". Suomessa PRH:n tilintarkastusvalvonnan myöntämiin hyväksymisiin kyseinen muutos ei vaikuta.
  2. Jos Isossa-Britanniassa hyväksytty tilintarkastaja antaa omassa maassaan tilintarkastuskertomuksen yhtiöstä, joka on laskenut liikkeelle tietynlaisia arvopapereita Suomessa, tulee sen rekisteröityä tilintarkastajarekisteriin ETA-alueen ulkopuolisena tilintarkastajana.
  3. Isossa-Britanniassa tilintarkastajaksi hyväksytyn henkilön Suomessa saaman HT-, KHT- tai JHT-tilintarkastajaksi hyväksymiseen Brexit ei vaikuta. Se ei vaikuta myöskään hyväksymisen säilymiseen, koska hyväksymisen voi peruuttaa tai lakkauttaa vain tilintarkastuslaissa säädetyillä perusteilla.
  4. Jos tilintarkastajaksi Suomessa hakeva henkilö tukeutuu hakemuksessaan Britanniassa suoritettuihin opintoihin tai tutkintoon, voidaan ne asetuksessa 1442/2015 säädetyin tavoin harkittaessa lukea hakijan hyväksi. Opintojen ja tutkintojen vastaavuuden tunnustamismenettelystä säädetään erikseen. Britanniassa hankittu käytännön kokemus voidaan jatkossa lukea asetuksessa (1442/2015) säädetyin tavoin hakijan hyväksi. Brittiläinen hakija ei voi enää osallistua tilintarkastajaksi hyväksymiseen liittyvään kelpoisuuskokeeseen (TTL 6:2.5 ja asetuksen 18 §) Suomessa, vaan hakijan on suoritettava koko HT-, KHT- tai JHT-tutkinto. Tätä ennen hänen on saatava osallistumislupa tutkintoon.
  5. Tilintarkastusyhteisön omistuksesta säädetään (TTL 6:5.1:n 2 kohta), että tilintarkastusyhteisössä enemmistön avoimen yhtiön yhtiömiehistä tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisista yhtiömiehistä on oltava yhtiössä työskenteleviä tilintarkastajia, tilintarkastusyhteisöjä taikka ETA-valtiossa hyväksyttyjä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä taikka enemmistö osakeyhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai osuuskunnan jäsenten ja edustajiston äänimäärästä on oltava kyseisillä tilintarkastajilla tai tilintarkastusyhteisöillä.
  6. Tilintarkastuslain mukaan (TTL 6:5.1:n 3 kohta) yli puolet tilintarkastusyhteisön hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä sekä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on oltava yhteisössä työskenteleviä tilintarkastajia tai ETA-valtiossa hyväksyttyjä tilintarkastajia. Isossa-Britanniassa hyväksyttyä tilintarkastajaa ei näin ollen voida enää lukea ETA-valtiossa hyväksytyksi tilintarkastajaksi
  7. EU:n näkökulmasta Isosta-Britannia on Brexitin toteuduttua niin sanottu kolmas maa, mikä vaikuttaa tilintarkastajien vapaaseen liikkuvuuteen ja mahdollisuuksiin tarjota palveluja EU:n ja Ison-Britannian välillä. Muun muassa Isossa-Britanniassa hyväksyttyjä tilintarkastajia kohdellaan tilintarkastuslain soveltamisen näkökulmasta kolmannesta maasta tulevina tilintarkastajina. Tilintarkastuslaissa on useita säännöksiä, jotka koskevat kolmansista maista tulevien tilintarkastajien rekisteröintiä ja valvontaa (TTL 6 ja 9 luku).
  8. Henkilötietojen vaihdossa sovellettavat tietosuojaa koskevat velvoitteet eriytyvät EU:n ja Ison-Britannian välillä, mikä on omiaan tekemään nykyistä työläämmäksi henkilötietojen siirtämisen Isossa-Britanniassa ja Suomessa sijaitsevien tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen välillä. Ison-Britannian tilintarkastusalan rekisteröinti- ja valvontaelin Financial Reporting Council (FRC) on luonut standardoituja sopimusmalleja henkilötietojen siirtoa koskevien edellytysten luomiseksi Suomen lain ja EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämistä varten.
  9. Kansainvälisessä viranomaisyhteistyössä Britannian viranomaisten, kuten FRC:n, kanssa sovelletaan säännöksiä, jotka koskevat yhteistyötä kolmansien maiden viranomaisten kanssa. Tilintarkastajiin kohdistuvaa valvontayhteistyötä varten PRH tekee tarvittaessa erityisen sopimuksen FRC:n kanssa (TTL 9:3.2).
  10. CEAOB:ssa eli EU-valvontaelinten yhteistyöorganisaatiossa (Committee of European Auditing Oversight Bodies) Britannian FRC:n jäsenrooli näillä näkymin poistuu. FRC voi CEAOB:n tapauskohtaisesta kutsusta osallistua joihinkin hankkeisiin tarkkailijana.

Tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen toiminnassa Brexitillä on käytännön toimintaan muitakin vaikutuksia, joita ei ole mahdollista tässä yhteydessä kattavasti listata.

Lisätietoja:

Valtioneuvoston kanslian sivuille on koottu tietoa ja linkkejä Brexitistä.

Lue lisää euroopan kommission sivuilta brexitistä


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 18.02.2021