Vaatimukset tilintarkastusyhteisön hyväksymisedellytysten säilyttämiseksi

Tilintarkastusyhteisönä voi tilintarkastuslain mukaan toimia osakeyhtiö, osuuskunta, kommandiittiyhtiö tai avoin yhtiö, joka on merkitty PRH:n tilintarkastajarekisteriin ja:

  1. jolla on edellytykset toimia riippumattomana tilintarkastusyhteisönä tilintarkastuslain mukaisesti;
  2. jossa enemmistö avoimen yhtiön yhtiömiehistä tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisista yhtiömiehistä on yhtiössä työskenteleviä tilintarkastajia, tilintarkastusyhteisöjä taikka ETA-valtiossa hyväksyttyjä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä taikka jossa enemmistö osakeyhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai osuuskunnan jäsenten ja edustajiston äänimäärästä on edellä tarkoitetuilla tilintarkastajilla tai tilintarkastusyhteisöillä;
  3. jossa yli puolet osakeyhtiön tai osuuskunnan hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä sekä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat yhteisössä työskenteleviä tilintarkastajia tai ETA-valtiossa hyväksyttyjä tilintarkastajia; sekä
  4. jossa vastuunalainen yhtiömies, toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, hallituksen jäsen tai varajäsen ei toiminnallaan ole osoittanut olevansa sopimaton tilintarkastusyhteisön vastuuvelvollisen tehtävään. Henkilö on sopimaton tehtävään, jos hänet on tuomittu lainvoimaisella tuomiolla kolmen viimeisen vuoden aikana sakkorangaistukseen tai viiden viimeisen vuoden aikana vankeusrangaistukseen rikoksesta, joka osoittaa hänen olevan sopimaton toimimaan tilintarkastusyhteisön vastuuvelvollisena. Henkilöä ei myöskään pidetä sopivana tehtävään, jos hän on muutoin aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton tilintarkastusyhteisön vastuuvelvollisen tehtävään.

Ilmoitus toiminnan jatkumisen vaarantumisen vuoksi

Tilintarkastusyhteisön on viipymättä ilmoitettava PRH:n tilintarkastusvalvonnalle, jos hyväksymisen edellytysten voimassaolo on vaarantunut. Tilintarkastusyhteisön on viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin hyväksymisen voimassaolon edellytysten turvaamista varten.

Tilintarkastusyhteisön tai sen hallituksen jäseninä tai yhtiömiehinä toimivien hyväksyttyjen tilintarkastajien tulee viipymättä ilmoittaa PRH:n tilintarkastusvalvonnalle tilintarkastusyhteisön asettamisesta selvitystilaan tai konkurssiin.


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 03.10.2019