Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Rahanpesulain velvoitteet tilintarkastajille

Tilintarkastajilla on keskeinen rooli epäilyttävien liiketoimien havaitsemisessa ja siten myös rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnassa.

Rahanpesulaki asettaa tilintarkastajille velvoitteita, joiden noudattamista PRH valvoo. PRH myös neuvoo ja ohjeistaa tilintarkastajia velvoitteiden noudattamisessa.

Mitä tilintarkastajan täytyy tehdä?

Rahanpesulain mukaan tilintarkastajalla on kolme keskeistä velvoitetta, joita PRH valvoo:

  1. Riskiarvion laatiminen ja noudattaminen
  2. Epäilyttävistä liiketoimista ilmoittaminen
  3. Asiakkaan edunsaajatietojen selvittäminen osana muuta asiakkaan tuntemista.

Riskiarvion laatiminen ja noudattaminen

Tilintarkastusyhteisön tai yksin toimivan tilintarkastajan täytyy arvioida toimeksiantoon ja asiakkaaseen liittyviä riskitekijöitä. Niiden pohjalta yhteisön ja tilintarkastajan täytyy laatia omaa toimintaansa käsittelevä kattava ja kirjallinen riskiarvio. Hänen täytyy myös toimia riskiarviossa tekemiensä havaintojensa pohjalta.

PRH julkaisee omasta tilintarkastajia koskevasta ns. valvojan riskiarviostaan yhteenvedon, jota tilintarkastajat voivat hyödyntää oman riskiarvionsa laatimisessa. Valvojan riskiarvion yhteenveto julkaistaan myöhemmin vuonna 2021.

Tilintarkastusyhteisön pitää laatimansa riskiarvion ohjaamana antaa koulutusta ja ohjeita tilintarkastajilleen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan.

PRH:lla on oikeus pyytää tilintarkastajan tekemä riskiarvio nähtäväkseen. Toimita riskiarvio pyydettäessä suojatun sähköpostin liitteenä PRH:n kirjaamoon.

Lue ohjeet ja lähetä suojattua sähköpostia.

Epäilyttävistä liiketoimista ilmoittaminen

Rahanpesulain keskeinen tavoite on, että tilintarkastajat ja muut ilmoitusvelvolliset pystyisivät havaitsemaan epäilyttäviä liiketoimia. Tilintarkastajan ei tarvitse tietää, liittyykö epäilyttävään liiketoimeen rahanpesua tai terrorismin rahoittamista, pelkkä liiketoimen poikkeaminen tavanomaisesta riittää.

Jos poikkeavalle liiketoimelle ei löydy luonnollista selitystä, tilintarkastajan täytyy ilmoittaa havaitsemastaan epäilyttävästä liiketoimesta Keskusrikospoliisin (KRP) yhteydessä toimivalle rahanpesun selvittelykeskukselle.

Siirry rahanpesun selvittelykeskuksen ilmoitussovellukseenAvautuu uuteen välilehteen.

Tilintarkastaja ei saa kertoa kenellekään, että hän on tehnyt ilmoituksen epäilyttävästä liiketoimesta. Pelkkä tieto ilmoituksen tekemisestä on salainen.

Ilmoituksen tehneelle tilintarkastajalle ei aiheudu seuraamuksia, jos epäily myöhemmin osoittautuu aiheettomaksi. Ilmoitus epäilyttävästä liiketoimesta ei siten ole samanlainen ilmoitus kuin rikosilmoitus.

Asiakkaan edunsaajatietojen selvittäminen

Tilintarkastajan täytyy selvittää asiakasyrityksen tai -yhteisön edunsaajatiedot.

Tilintarkastajan täytyy tarkistaa, että asiakas on tehnyt edunsaajailmoituksen kaupparekisteriin. Lisäksi tilintarkastajan täytyy verrata asiakkaalta saamiaan edunsaajatietoja tämän kaupparekisteriin ilmoittamiin tietoihin.

Lue lisää edunsaajailmoituksesta.

Tilintarkastajan täytyy tehdä valvontailmoitus PRH:lle, jos asiakkaan antamat edunsaajatiedot poikkeavat kaupparekisteriin merkityistä tiedoista.

Lue lisää valvontailmoituksesta.

Jos asiakas ei ole vielä tehnyt edunsaajailmoitusta kaupparekisteriin, tilintarkastajan täytyy kehottaa asiakasta tekemään ilmoitus ja tarvittaessa kehotuksen tehosteeksi esimerkiksi kieltäytyä tilintarkastuksen suorittamisesta.

Mitä teet, jos epäilet tilintarkastajan rikkoneen rahanpesulakia?

Kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen PRH:lle, jos epäilee tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön rikkoneen rahanpesulakia. Voit tehdä ilmoituksen esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Epäilet, että tilintarkastaja ei ole tehnyt riskiarviota.
  • Epäilet, että tilintarkastusyhteisö ei ole antanut työntekijöilleen toimintaohjeita ja koulutusta rahanpesulaista.
  • Epäilet, että tilintarkastaja ei ole ilmoittanut havaitsemistaan epäilyttävistä liiketoimista KRP:n rahanpesun selvittelykeskukselle.

Voit tehdä ilmoituksen nimettömänä. Tee ilmoitus sähköpostitse osoitteeseen rikkomusepaily(at)prh.fi

Jos tilintarkastusyhteisöllä on oma sisäinen ilmoituskanava, voit tehdä ilmoituksen myös sitä kautta.

Miten PRH valvoo tilintarkastajia rahanpesulain noudattamisessa?

PRH valvoo tilintarkastajia ja tilintarkastusyhteisöjä erilaisin toimenpitein, joita kohdistetaan riskiperusteisesti kaiken kokoisiin toimijoihin.

PRH valvoo, että jokainen tilintarkastusyhteisö ja yksin toimiva tilintarkastaja laatii oman toimintansa riskiarvion ja toimii sen pohjalta. PRH valvoo myös, että tilintarkastajat pyrkivät havaitsemaan epäilyttäviä liiketoimia ja ilmoittamaan niitä KRP:n rahanpesun selvittelykeskukselle.

Jos PRH havaitsee, että tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö ei noudata rahanpesulain mukaisia velvoitteitaan, se esittää hallinnollista seuraamusta.

Samoin toimitaan, jos tilintarkastusyhteisö ei ole laatinut tilintarkastajilleen kirjallisia toimintaohjeita tai järjestänyt heille riittävästi koulutusta rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan.

Tilintarkastuslautakunta määrää hallinnolliset seuraamukset PRH:n esityksestä.

Lisätiedot

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (rahanpesulaki).

Siirry rahanpesulakiin Finlex-säädöstietopankkiin.Avautuu uuteen välilehteen

Rahanpesu.fi on rahanpesulakia valvovien viranomaisten yhdessä ylläpitämä sivusto, jossa on perustietoa rahanpesun torjunnasta.

Siirry rahanpesu.fi-sivuille.Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 13.06.2022