Voimassa 30.6.2017 saakka: Tilintarkastusyhteisöjen on annettava PRH:lle tietoja valvontaa varten

PRH tarvitsee tilintarkastusyhteisöjen antamia tietoja tilintarkastuslain mukaista valvontaa varten. Valvonnassa hyödynnetään sekä kaupparekisterin tietoja että yhteisön tilintarkastusvalvonnalle ilmoittamia tietoja.

Ilmoitukset PRH:n kaupparekisteriin

PRH käyttää valvonnassa tietoja tilintarkastusyhteisön tilinpäätöksestä sekä yhtiösopimuksesta tai yhtiöjärjestyksestä. PRH:n tilintarkastusvalvonta poimii tiedot suoraan kaupparekisteristä, joten yhteisön ei tarvitse toimittaa tietoja tilintarkastusvalvonnalle erikseen, jos se on huolehtinut kaupparekisteritietojensa ajantasaisuudesta.

Tilinpäätöstiedot

Tilintarkastusyhteisön on aina ilmoitettava jäljennös tilinpäätöksestä ja mahdollisesta toimintakertomuksesta rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Tilintarkastusyhteisön on noudatettava kirjanpitolain (1336/1997), yhteisölakien ja kaupparekisterilain (129/1979) mukaisia rekisteröintivelvoitteita ja määräaikoja.

Tilintarkastusyhteisön on toimitettava myös jäljennös tilintarkastuskertomuksesta, jos tilintarkastus on tehty.

Tiedot yhtiösopimuksesta tai yhtiöjärjestyksestä

Tilintarkastusyhteisön on ilmoitettava kaupparekisteriin muutoksista yhtiösopimukseen tai yhtiöjärjestykseen kaupparekisterilain, kaupparekisteriasetuksen sekä PRH:n antamien ohjeiden mukaisesti.

Muutokset johdon tai hallituksen kokoonpanossa

Tilintarkastusyhteisön on ilmoitettava kaupparekisteriin toimitusjohtajan ja tämän sijaisen muutokset sekä muutokset yhteisön hallituksessa tai sitä vastaavassa toimielimessä. Tiedot siirretään tilintarkastajarekisteriin automaattisesti.

Ilmoitukset PRH:n tilintarkastusvalvonnalle

PRH käyttää valvonnassa myös tilintarkastusyhteisön toimittamia yksittäisiä tilintarkastajia koskevia valvontatietoja sekä tietoja, jotka yhteisö on ilmoittanut PRH:n tilintarkastajarekisteriin.

Valvontatietoilmoitus

Tilintarkastusyhteisön on vaadittaessa annettava PRH:lle valvontaa varten tarvittavat tiedot. Vuonna 2016 on annettava valvontatietoilmoitus tilanteen 30.6.2016 mukaisena. Ilmoitus on toimitettava elokuun loppuun mennessä.

Ilmoitus tilintarkastajarekisterin tietojen muutoksesta

Tilintarkastusyhteisön on viipymättä ilmoitettava muutoksista tilintarkastajarekisterin tietoihin.

Tilintarkastusvalvonta poimii yhteisön johtoa ja hallitusta koskevat muutokset suoraan kaupparekisteristä. Muut muutokset ilmoitetaan tilintarkastusvalvonnalle lomakkeella "Tilintarkastusyhteisön tietojen muutos tilintarkastajarekisteriin".

Huom! Kaupparekisteriin merkittävät tiedot on aina ilmoitettava suoraan kaupparekisteriin, koska yhteisön tiedot eivät siirry tilintarkastajarekisteristä automaattisesti kaupparekisteriin.

Ilmoitus toiminnan jatkumisen vaarantumisen vuoksi

Tilintarkastusyhteisön on viipymättä ilmoitettava PRH:n tilintarkastusvalvonnalle, jos hyväksymisen edellytysten voimassaolo on vaarantunut. Tilintarkastusyhteisön on viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin hyväksymisen voimassaolon edellytysten turvaamista varten.

Tilintarkastusyhteisön tai sen hallituksen jäseninä tai yhtiömiehinä toimivien hyväksyttyjen tilintarkastajien tulee viipymättä ilmoittaa PRH:n tilintarkastusvalvonnalle tilintarkastusyhteisön asettamisesta selvitystilaan tai konkurssiin.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 18.02.2021