Voimassa 30.6.2017 saakka: HT-, KHT- ja JHT-tilintarkastajien on annettava PRH:lle tietoja valvontaa varten

PRH tarvitsee tilintarkastajien antamia tietoja ammattitaidon ja hyväksymisen edellytysten valvontaa, laadunvarmistusta, tilintarkastajarekisterin ylläpitoa sekä tilintarkastajamaksujen perimistä varten. Tietojen kerääminen perustuu tilintarkastuslakiin.

Tiedoilla arvioidaan tilintarkastajan sopivuutta tehtävään

PRH arvioi HT-, KHT- ja JHT-tilintarkastajien sopivuutta tehtävään vuosittain. Tilintarkastajana ei voi toimia henkilö, jolle on määrätty edunvalvoja, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu, joka on vajaavaltainen tai joka on konkurssissa tai liiketoimintakiellossa.

Henkilö on sopimaton tilintarkastajan tehtävään, jos hänet on tuomittu lainvoimaisella tuomiolla kolmen viimeisen vuoden aikana sakkorangaistukseen tai viiden viimeisen vuoden aikana vankeusrangaistukseen rikoksesta, joka osoittaa hänen olevan sopimaton toimimaan tilintarkastajana. Henkilöä ei myöskään pidetä sopivana tehtävään, jos hän on muutoin aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton tilintarkastajan tehtävään. Koska taloudellinen riippumattomuus on osa sopivuutta tilintarkastajan tehtävään, tilintarkastaja ei saa myöskään olla pysyvästi ylivelkainen ja maksukyvytön.

PRH voi tarvittaessa pyytää viranomaisilta todistuksia tai otteita tilintarkastajan kelpoisuuden arviointia varten.

Tiedoilla arvioidaan tilintarkastajan ammattitaidon säilymistä

HT- ja KHT-tilintarkastajan ammattitaidon säilyminen edellyttää riittävän laajaa jatkuvaa koulutusta sekä toimintaa lakisääteisissä tilintarkastuslain 1 luvun 1 § 1 momentin 1 kohdan mukaisissa tilintarkastustehtävissä tai näihin rinnastettavissa tehtävissä. JHT-tilintarkastajalla vaatimuksena on lisäksi riittävän laaja koulutus ja toiminta julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta annetun lain 1 luvun 1 § 1 momentin mukaisissa tilintarkastustehtävissä.

Tilintarkastajan ammattitaidon säilymistä arvioidaan vuosittain siten, että tarkastelun kohteena on tilintarkastajan toiminta kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Tilintarkastustehtävien riittävää määrää ja riittävää vaativuutta koskevien vaatimusten tulee täyttyä kolmen vuoden ajanjaksoa kokonaisuutena tarkasteltaessa.

PRH hyödyntää seurantakauden arvioinnissa tietoja, jotka tilintarkastaja on aiempina vuosina toimittanut Keskuskauppakamarin Tilintarkastuslautakunnalle.

PRH päivittää ammattitaidon arviointiin liittyvän ohjeistuksen seuraavan kerran 30.6.2017 jälkeen.

Ammattitaitoa ylläpitävä jatkuva koulutus

Tilintarkastajan tulee osoittaa, että hän on ylläpitänyt ammattitaitoaan jatkuvan koulutuksen avulla. Lue lisää jatkuvan koulutuksen vaatimuksista.

Toiminta lakisääteisissä tilintarkastustehtävissä tai lakisääteisiin tilintarkastustehtäviin rinnastettavissa tehtävissä

HT-, KHT- ja JHT-tilintarkastajan ammattitaidon katsotaan säilyvän, jos tämä suorittaa riittävän määrän lakisääteisiä tilintarkastustehtäviä tai näihin rinnastettavia tehtäviä.

Vaihtoehto 1: Tilintarkastaja suorittaa riittävän määrän kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisten yhteisöjen tai säätiöiden tilintarkastustehtäviä

Riittävä määrä tilintarkastustehtäviä määritellään seuraavasti:

  • HT-tilintarkastaja: toimivien yhteisöjen tai säätiöiden tilintarkastuksia yhteensä vähintään 100 tuntia, joihin sisältyy vähintään 15 tilintarkastustehtävää kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana
  • KHT-tilintarkastaja: toimivien yhteisöjen tai säätiöiden tilintarkastuksia yhteensä vähintään 200 tuntia, joihin sisältyy vähintään 30 tilintarkastustehtävää kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana
  • JHT-tilintarkastaja: edellä mainitun lisäksi vähintään 200 tuntia julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta annetun lain mukaisia tilintarkastustehtäviä kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Tilintarkastustehtävä voidaan lukea tilintarkastajan hyväksi ammattitaitoa ylläpitävänä seikkana, vaikka hän ei olisi itse allekirjoittanut tilintarkastuskertomusta.

Vaihtoehto 2: Tilintarkastaja toimii ammattimaisesti tehtävissä, jotka sisällöltään ja vaativuudeltaan ovat rinnastettavissa lakisääteisiin tilintarkastustehtäviin

Lakisääteisiin tilintarkastustehtäviin rinnastetaan tarkastustehtävät, jotka perustuvat toisen toiminnan arviointiin suhteessa tiettyihin arviointikriteereihin. Tarkastusta koskevien menettelytapojen hallitsemisen lisäksi edellytetään lakisääteiseen tilintarkastukseen kuuluvien sisällöllisten seikkojen tuntemista (normisto, joka liittyy tarkastustehtävään).

Esimerkkejä tässä kohdassa tarkoitetuista tehtävistä ovat

  • sisäisen tarkastuksen tehtävät
  • julkishallinnon tarkastustehtävät
  • yleisluonteinen tarkastus
  • konkurssipesän erikoistarkastus.

PRH voi käyttää ammattitaidon arvioinnissa tapauskohtaista harkintaa.

Tilintarkastajan ammattitaidon ja muiden hyväksymisen edellytysten säilymisen arviointiin tarvittavat tiedot toimitetaan PRH:lle vuosittain valvontatietoilmoituksella.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 18.02.2021