Voimassa 30.6.2017 saakka: JHTT-tilintarkastajien on annettava PRH:lle tietoja valvontaa varten

PRH tarvitsee JHTT-tilintarkastajien antamia tietoja ammattitaidon ja hyväksymisen edellytysten valvontaa, tilintarkastajarekisterin ylläpitoa sekä tilintarkastajamaksujen perimistä varten. Tietojen kerääminen perustuu lakiin julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta.

Tiedoilla arvioidaan tilintarkastajan sopivuutta tehtävään

PRH arvioi JHTT-tilintarkastajan sopivuutta tehtävään kolmen vuoden välein. JHTT-tilintarkastaja ei saa olla vajaavaltainen, konkurssissa tai liiketoimintakiellossa, hänen toimintakelpoisuuttaan ei saa olla rajoitettu eikä hän toiminnallaan saa olla osoittanut olevansa sopimaton tilintarkastukseen.

PRH voi tarvittaessa pyytää viranomaisilta todistuksia tai otteita tilintarkastajan kelpoisuuden arviointia varten.

Tiedoilla arvioidaan tilintarkastajan ammattitaidon säilymistä

JHTT-tilintarkastajan ammattitaidon säilyminen edellyttää, että JHTT-tilintarkastajalla on riittävä määrä julkishallinnon tilintarkastuksia ja muita tilintarkastustehtäviä tai että JHTT-tilintarkastaja julkishallinnon palveluksessa suorittaa vastuullisia arviointi- tai tarkastustehtäviä. Tarkastustehtävien tulee olla JHTT-tilintarkastajalta edellytettävän ammattitaidon säilymiseksi monipuolisia ja riittävän vaativia.

Lisäksi JHTT-tilintarkastajan tulee ammattitaitonsa säilyttämiseksi osallistua tarpeelliseen koulutukseen. Ammattitaidon ylläpitämiseksi katsotaan kouluttajana toimiminen, osallistuminen koulutukseen sekä artikkeleiden ja muiden julkaisujen kirjoittaminen.

Tiedot annetaan toimintaselvityslomakkeella kolmen vuoden välein

Tilintarkastajan vakuutus sekä selvitykset ammattitaidon säilymisestä annetaan PRH:lle toimintaselvityslomakkeella. JHTT-tilintarkastajan tulee toimittaa PRH:lle toimintaselvityslomake liitteineen kolmen vuoden välein.

Vuonna 2017 annetaan toimintaselvitys vuosilta 2014-2016.Toimintaselvitys tulee siis toimittaa PRH:lle vuonna 2017 jos edellinen toimintaselvitys on toimitettu valvojalle toimintakaudelta 2011-2013.

Vuonna 2017 annettavat toimintaselvitykset on toimitettava PRH:lle 30.9.2017 mennessä. JHTT-tilintarkastajan raportointivaatimukset muuttuvat 1.7.2017 alkaen.

Työpäiväkirja ja koulutus

JHTT-tilintarkastajan tulee pitää kirjaa työstään ja koulutuksestaan ja tehdä niistä vuosittaiset yhteenvedot. Yhteenvedot toimitetaan PRH:lle toimintaselvityslomakkeen liitteenä kolmen vuoden välein.

JHTT-tilintarkastajan tulee säilyttää työpäiväkirjansa, jäljennökset antamistaan kertomuksista, muista raporteista ja lausunnoista sekä työpapereista koostuva aineistonsa vähintään kymmenen vuoden ajan siten, ettei niiden sisältö joudu muiden kuin asianomaisten toimeksiantajien tai heidän oikeudenomistajiensa tietoon.

Tilintarkastajarekisteriin merkittävät tiedot ja muut yhteystiedot

Toimintaselvityksellä kerätään myös tilintarkastajan laskutusyhteystiedot tilintarkastajamaksujen perintää varten sekä seuraavat tiedot tilintarkastajarekisteriä varten:

  • tilintarkastajan postiosoite
  • tieto siitä työskenteleekö hän tilintarkastusyhteisössä
  • tieto mahdollisesta merkinnästä toisen valtion tilintarkastajarekisteriin.

Tilintarkastajarekisteriin tulevista muutoksista on viipymättä ilmoitettava PRH:lle (tilintarkastusvalvonta@prh.fi)

Harkinnan mukaan tilintarkastusvalvonta voi pyytää JHTT-tilintarkastajilta edellä mainittujen lisäksi muitakin selvityksiä, tiedonantoja tai vakuutuksia.

Kurinpidolliset toimet

Jos tilintarkastusvalvonta toteaa, että JHTT-tilintarkastaja on menetellyt julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan toiminnasta annettujen säännösten vastaisesti tai rikkonut velvollisuuksiaan JHTT-tilintarkastajana, voi tilintarkastusvalvonta viedä asian tilintarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Tilintarkastuslautakunta päättää seuraamuksista. Sanktiot ovat huomautus, varoitus tai hyväksymisen peruuttaminen. Sanktiot merkitään tilintarkastajarekisteriin, josta jokaisella on oikeus saada tietoja, otteita tai todistuksia.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 18.02.2021