Tilintarkastajakysely – Palautteista toimenpiteisiin

Kuva: Shutterstock

Kyselyyn saatujen vastausten ja haastattelujen perusteella meillä PRH:n tilintarkastusvalvonnassa on tarve lisätä toimintamme avoimuutta. Pidämme tärkeänä, että tilintarkastajat tietävät, mitä teemme ja millä perusteilla. Valvottavien yhdenvertainen kohtelu on korostetun tärkeässä asemassa, kun kehitämme toimintatapojamme. Tämän vuoksi muutokset valvontamenettelyihin on harkittava erityisen huolellisesti ja eri ratkaisuvaihtoehtojen vaikutukset tarkasti punniten.

Asettamiemme vaatimusten on oltava selkeitä ja riittävästi alalle viestittyjä. Olemme kehittäneet päätösten ymmärrettävyyttä ja ohjaavuutta perustelemalla päätökset aiempaa yksityiskohtaisemmin. Tätä jatkamme ja seuraamme muutoksen vaikutuksia.

Viime syksyn organisaatiouudistuksen jälkeen olemme tehneet kovasti töitä, jotta pitkään vireillä olleet vanhemmat valvonta-asiat saataisiin vihdoin päätökseen. Tilanne on edennyt hyvin. Yksittäisiä vanhempia asioita työstämme vielä.

Keskustelua lisättävä

Vuoropuhelun riittämättömyys on tullut selväksi niin kyselystä kuin muutakin kautta. Haluamme lisätä tilintarkastajien mahdollisuutta keskustella valvonnan tekijöiden kanssa.

Laadunvarmistuksessa olemme jo aloittaneet keskustelun laaduntarkastuksen kohteena olevien tilintarkastajien kanssa havainnoista ja päätöksen perusteluista. Osa kyselyyn liittyneisiin haastatteluihin osallistuneista tilintarkastajista kommentoi, että tämä ei ole riittävää. Laaduntarkastukseen osallistuneet ja keskustelun käyneet tilintarkastajat ovat kuitenkin olleet uuteen käytäntöön tyytyväisiä, samoin me valvojat. Havaintojemme ja päätöstemme ymmärrettävyys on lisääntynyt näissä tapauksissa. Jatkamme keskusteluja, keräämme kokemuksia ja kehitämme toimintaa edelleen.

Yksi kyselyssäkin esiin noussut asia on tilintarkastuslautakunnan seuraamuksia koskevien päätösten julkistaminen siten, että seuraamuksen saanut tilintarkastaja mainitaan nimeltä. PRH:n ja tilintarkastuslautakunnan vakiintunut julkaisukäytäntö perustuu tilintarkastuslain 10 luvun 8 §:ään. Säännöksen perusteella seuraamuksia koskevat päätökset on julkistettava, ja ne voidaan julkistaa ilman seuraamuksen kohteena olevan nimeä vain laissa mainituissa erityistilanteissa.

Tilintarkastuslautakunnan päätökset löytyvät PRH:n verkkosivuilta.

Koulutusvaatimukset asianmukaiset

Tilintarkastajat suhtautuvat kyselyn mukaan erittäin positiivisesti jatkuvalle koulutukselle asetettuihin vaatimuksiin. Tilintarkastaja voi valita häntä itseään parhaiten hyödyttävät koulutusaiheet. Todennettavan koulutuksen määrä voi myös vaihdella vuosittain. Kaikilla raportointikausilla ei tarvitse välttämättä olla todennettavaa koulutusta lainkaan, kunhan kolmen vuoden seurantakauden aikana vaatimus 60 tunnin todennettavasta koulutuksesta täyttyy. Mikäli todennettavaa koulutusta ei ole lainkaan raportointikauden aikana, voi vuosittaisen 20 tunnin koulutusvaatimuksen täyttää itseopiskelulla.

Tilintarkastusvalvonnan on tarkoitus jatkossa järjestää tietoiskuja ja keskustelutilaisuuksia tilintarkastajille ajankohtaisista aiheista. Pidämme tärkeänä, että markkinoilla olevaa koulutusta on tarjolla valvonnassa esiin tulleisiin tilintarkastajien tarpeisiin.

Tavoitteemme on tehdä laissa säädetty valvontatehtävämme vaikuttavasti ja oikeudenmukaisesti. Toimiva valvonta edistää laadukasta tilintarkastusta tekevien toimintamahdollisuuksia, kun säännösten noudattamatta jättämiseen puututaan johdonmukaisesti ja yhdenvertaisesti.

Kuuntelemme, kehitämme, tiedotamme ja valvomme!

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 11.06.2021