Korkein hallinto-oikeus ei käsitellyt PwC:n laaduntarkastusasiaa

Kuva: Shutterstock

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on antanut kielteisen päätöksen PricewaterhouseCoopers Oy:n (PwC) omasta ja sen palveluksessa olevien tilintarkastajien puolesta tekemään valituslupahakemukseen laaduntarkastusasiassa.

Valituslupahakemus liittyi muutoksenhakuun Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen.

Muutoksenhaun kohteena ollut PRH:n suorittama PwC:n ja sen palveluksessa olevien tilintarkastajien laaduntarkastus oli alun perin tehty vuonna 2016. PRH antoi laaduntarkastusta koskevan päätöksen 17.11.2017. PRH päätti tuolloin, että PwC:n tuli toimittaa PRH:n tilintarkastusvalvontaan laaduntarkastusraportin päätelmän perusteissa esitettyjen havaintojen yksityiskohtainen juurianalyysi sekä toimenpidesuunnitelma juurisyiden poistamiseksi määräaikaan mennessä.

Aluksi PwC ja sen palveluksessa olevat tilintarkastajat vaativat PRH:n tilintarkastusvalvonnan päätökseen oikaisua tilintarkastuslautakunnalta (TILA), joka hylkäsi vaatimuksen 13.3.2018. Tämän jälkeen PwC ja sen palveluksessa olevat tilintarkastajat valittivat TILAn päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen 12.7.2019.

KHO perusteli 6.7.2020 antamaansa kielteistä päätöstä valituslupahakemukseen sillä, että asian saattamiseen KHO:n ratkaistavaksi ei ole valitusluvan myöntämisen perustetta.

Valitusluvan myöntämisen perusteisiin sovellettiin tapauksessa kumotun hallintolainkäyttölain (586/1996) säännöksiä, jotka vastaavat voimassa olevan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (HOL) (808/2019) 111 §:ssä säädettyjä perusteita.

Valituslupa on HOL:n mukaan myönnettävä, jos:

  1. lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;
  2. asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai
  3. valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.

Korkein hallinto-oikeus voi myöntää valitusluvan myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena olevasta hallintotuomioistuimen päätöksestä.

Helsingin hallinto-oikeuden aikaisempi päätös 12.7.2019 tuli siten lainvoimaiseksi.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 28.09.2020