Kansainvälistyvä ICT-yritys, ota selvää aineettomista oikeuksista!

Suomen ICT-ala elää tällä hetkellä muutoksen aikaa. Monet start up –yritykset laajentuvat voimakkaasti tavoitellen myös kansainvälisiä markkinoita. Aineettomilla oikeuksilla, kuten patenteilla, tavaramerkeillä ja tekijänoikeuksilla, on tässä entistä keskeisempi merkitys.

Kuvassa_Olli_Pekka_Piirila Johtava tutkijainsinööri Olli-Pekka Piirilä, PRH

Kansainvälistyvien yritysten tulee olla tarkkaan selvillä eri suojamuodoista ja niiden merkityksestä liiketoiminnassa. Erityisesti patenteilla on vaikutuksia kaikkiin toimijoihin, myös niihin, joilla itsellään ei niitä ole. Suojaamisen laiminlyönnistä tulleet epäonnistumiset eivät useinkaan liity harkittuun riskinottoon, vaan tietämättömyyteen, ja olisivat olleet – usein helpostikin – vältettävissä.

Suojaamalla yrityksen tuote tavaramerkillä, patentilla tai mallisuojalla voidaan varmistaa, että kilpailijoilla ei ole oikeutta kopioida sitä. Kilpailija saattaa myös haastaa yrityksen oikeuteen kilpailijan tuotteen luvattomasta käytöstä, mikäli selvitystä voimassa olevista aineettomista oikeuksista ei ole tehty ennen yrityksen oman tuotteen lanseerausta markkinoille. Selvitä siis, mitä aineettomia oikeuksia markkina-alueella on voimassa ja kuinka oman tuotteen voi suojata.

Myös rahoittajat Suomessa ja maailmalla arvostavat yhä enemmän aineettomia oikeuksia.

Suojaamisen tekee haastavaksi kansainvälistyvän yrityksen kannalta se, että lain määrittelemät säännöt eivät kaikkialla ole samat. Esimerkiksi ICT-alan patentointikäytännöt eri maissa eroavat toisistaan edelleen paljon. Vaikka tärkeimpänä markkina-alueena pidetty Yhdysvallat otti toissakesäisten oikeusratkaisujen osalta askelen lähemmäs kohti eurooppalaista käytäntöä, eroja on silti olemassa. Erojen pieneneminen voi johtaa siihen, että jotain olennaista jää huomaamatta – viinienkin vertailu keskenään on paljon vaikeampaa kuin viinin erottaminen oluesta.

Patentointi ICT-alalla

ICT-alalla patenttihakemuksen laadinnassa tarvitaan erityisen vahvaa ammattitaitoa alan oikeuskäytäntöön liittyvien vaikeiden tulkintaseikkojen vuoksi. Millaiset keksinnöt esimerkiksi ovat periaatteessa patentoitavissa? Euroopassa tähän liittyy kaikkialla läpitunkeva teknisyysvaatimus: keksinnössä on oltava jotain teknistä, eikä tämä teknisyys saa olla ilmeistä alan ammattilaiselle. Yhdysvalloissa riittää, että keksintö on hyödyllinen, jolloin sen keksinnöllisyys voi perustua muihinkin kuin teknisiin piirteisiin. Abstraktiin ajatukseen, esimerkiksi liiketoimintamenetelmään, perustuva keksintö ei ole kuitenkaan patentoitavissa, ellei keksintö sisällä jotain merkittävästi enempää kuin tuon abstraktin ajatuksen. Siitä, että abstraktit ajatukset eivät ole Yhdysvaltojen oikeuskäytännön mukaan patentoitavissa, seuraa käytännössä, että keksinnössä on oltava jotain teknistä, vaikka sellaista vaatimusta ei suoraan lainsäädännössä tai oikeuden päätöksissä mainitakaan.

Lainsäädännölliset erot on otettava huomioon patenttihakemusta laadittaessa. Koska Yhdysvaltojen käytäntöä muuttaneet oikeusratkaisut ovat varsin tuoreita, ohjeistuksen vieminen käytännön tasolle Yhdysvaltojen patentti- ja tavaramerkkivirastossa vie aikansa, ja päätösten suhteen yllättäviä ratkaisuja tulee suurella varmuudella esiintymään. PRH pyrkii tiedottamaan tilanteen kehittymisestä, ja antaa myös tarvittaessa tulkintoihin liittyvää neuvontaa.

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tarjoaa oikeiden suojamuotojen valinnassa yrittäjille monenlaisia neuvonta- ja konsultaatiopalveluita. Palvelut kattavat tuotteen koko elinkaaren keksijän idean uutuudesta valmiin tuotteen markkinointiesteisiin, kilpailijoiden toimien analysointiin ja tuotteen jatkokehittelyyn.

PRH:n neuvonta- ja tutkimuspalvelut ovat asiakkaiden käytössä patentoinnin perusasioiden selvittämisessä. Minkälaiset keksinnöt ovat patentoitavissa eri kohdemaissa? Miten kohdemaiden oikeusjärjestelmä toimii? Voisiko minun keksintöni olla suojattavissa haluamassani kohdemaassa? Entä onko keksintöni markkinoinnille esteitä kohdemaassa? Mitä kilpailijani tekevät näillä markkinoilla?

Teettämällä uutuustutkimuksen voit selvittää keksinnön uutuutta, joka on kansainvälisesti yksi patentoitavuuden edellytyksistä. Tekniikan tason selvityksellä saa hyötyä tuotekehitykseen alusta lähtien, jotta ei lähdetä kehittämään sellaista mitä muut ovat jo tehneet. Markkinointi- ja valmistusesteiden kartoittamisella voi puolestaan varmistaa, etteivät voimassa olevat muiden toimijoiden patentit tuota ikäviä yllätyksiä. Joka tapauksessa kannattaa olla yhteydessä PRH:n neuvontaan sopivan palvelun löytämiseksi.

Patentin hakemisessa pätevän patenttiasiamiehen rooli on erityisen tärkeä. PRH pyrkiikin jatkuvasti kehittämään yhteistyötään patenttiasiamiesten kanssa suomalaisten kansainvälistyvien yritysten parhaaksi. Vuonna 2014 voimaan tulleen lain mukaan teollisoikeusasiamiehen, kuten patenttiasiamiehen, ammattinimikkeen käyttö rajataan vain asiamiestutkinnon suorittaneille auktorisoiduille asiamiehille. Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry pitää yllä jäsenluetteloa patenttiasiamiehistä ja –toimistoista.

Tutkimukset alkuun Suomessa

Useimmat ICT-alan yritykset pyrkivät kansainvälisille markkinoille, mutta patentointiprosessi on hyvä aloittaa Suomesta käsin, koska ensimmäisen tutkimustuloksen saa nopeasti ja asiointi on helppoa. PRH:n tutkimuksessa otetaan lisäksi huomioon hakijan mahdollinen tarve saada patenttisuoja myös Euroopan ulkopuolella, kuten Yhdysvalloissa tai Kiinassa. PRH on voimakkaasti panostanut asiantuntemuksen hankkimiseen Yhdysvaltojen ja Kiinan patentointikäytännöistä ja kehittää jatkuvasti yhteistyötään näiden maiden virastojen kanssa.

ICT-alalla PRH esimerkiksi tutkii patenttihakemuksessa määritellyn keksinnön liiketoiminnalliset piirteet samassa laajuudessa kuin teknisetkin piirteet, mitä Euroopan patenttivirasto ei tee, koska liiketoiminnalliset piirteet eivät vaikuta Euroopan patenttiviraston tekemään lopulliseen patentoitavuusarvioon. Kehitämme palveluitamme edelleen niin, että asiakkaat saavat käsityksen hakemuksen etenemismahdollisuuksista myös Yhdysvalloissa.

Patenttihakemuksen tutkiminen on mahdollista nopeutettuna käsittelynä PRH:ssa ilman lisämaksua. Tästä on monenlaista hyötyä hakijalle. PRH on solminut yhteistyösopimuksia useiden maiden virastojen kanssa myös jatketun hakemuksen käsittelyn nopeuttamiseksi kohdemaassa. Nämä niin sanotut PPH-yhteistyösopimukset mahdollistavat nopeutetun tutkimuksen toisessa virastossa, jos PRH on todennut kotimaisessa hakemuskäsittelyssä vaatimukset hyväksyttäviksi, ja hakemus toisessa virastossa on näiden patenttivaatimusten mukainen.

Ohjelmistojen patentointimahdollisuudet

ICT-alalla patentointimahdollisuudet eivät ole yksioikoisia. Suomen patenttilaissa esimerkiksi sanotaan, että liiketoimintamenetelmät ja tietokoneohjelmat eivät ole patentoitavissa sellaisenaan, ja vastaava kohta on Euroopan patenttisopimuksessa. Hämmennystä herättää toisinaan, että Euroopassa on kuitenkin paljon hyväksyttyjä patenttivaatimuksia, jotka kuuluvat tietokoneohjelma-kategoriaan. Tämä ei ole virhe, koska patenttia ei ole myönnetty tietokoneohjelmalle sellaisenaan, vaan automatisoidulle menetelmälle, jonka tietokoneohjelma toteuttaa tietokoneessa.

Peliteollisuus tarjoaa havainnollisen esimerkin: pelin säännöt ja ideat eivät ole patentoitavissa, joten peleille kannattaa harkita tavaramerkki- ja mallisuojaa. Pelin sääntöjen toteutus tietokonepelinä on kuitenkin teknistä. Tämän vuoksi toteutukseen kuitenkin liittyä teknisiä yksityiskohtia, jotka ovat suojattavissa patentilla. Tästä on Euroopassa myönteisiä oikeusratkaisuja. Kuten edellä kuvattiin, muiden maiden käytännöt saattavat kuitenkin olla erilaisia.

Kansainvälistyvän yrityksen on tärkeää ottaa jo aivan alkuvaiheessa selvää aineettomien hyödykkeiden merkityksestä liiketoimintaan. PRH on kansallinen virasto, joka tarjoaa korkealuokkaista asiantuntemusta ja parhaat työvälineet tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Ota yhteyttä neuvontaamme, palvelemme teitä mielellämme!


Teksti: Olli-Pekka Piirilä, PRH

Kuva: Leena Puolimatka

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 29.05.2020