Patenttien ja tavaramerkkien maksuihin esitetään muutoksia

Mitä muutetaan ja miksi

PRH on tehnyt työ- ja elinkeinoministeriölle maksuasetuksen muuttamiseksi esityksen, joka koskee myös patentteja ja tavaramerkkejä. Lausuntokierroksella oleva esitys on tarkoitus tulla voimaan 1.5.2017.

Patenttiasioissa muutoksella pyritään kustannusvastaavuuden palauttamiseen tarkistamalla maksuja siten, että tulokertymä kasvaisi vuoden 2016 arvioidulla hakemusrakenteella noin kolme prosenttia. Kustannusvastaavuus on ollut kolmen edellisen vuoden aikana alijäämäinen eikä maksuja ole myöskään korotettu seitsemään vuoteen. Maksuja esitetään muutettavasti kansallisissa patenttiasioissa, eurooppapatenttiasioissa sekä lisäsuojatodistusasioissa.

Tavaramerkkiasioissa perusteena on maksujen rakenteellinen yksinkertaistaminen kustannusneutraalisti.

Mitä ei muuteta

Malliasioissa, hyödyllisyysmalliasioissa sekä integroidun piirin piirimalliasioissa ei esitetä muutoksia. Patenttiyhteistyösopimuksen (PCT) mukaisissa asioissa ei myöskään esitetä muutoksia. Osa näistä maksuista perustuu kansainväliseen sopimukseen, joten muutoksia näihin maksuihin voidaan esittää vain sopimusmuutoksen yhteydessä.

Rekisterimerkintöjä koskevien maksujen kustannusneutraaleja rakenteellisia yksinkertaistuksia tehtiin vuoden 2016 alusta ja vuonna 2014 otettiin käyttöön uusia maksuja, jotka koskevat väitettä ja patentin rajoittamista. Nämä maksut pysyvät ennallaan.

Useita pieniä maksuja ei esitetä muutettaviksi hinnaston pysyttämiseksi selkeänä.

Patenttiasiat

Miten kustannukset katetaan

Hakemusten käsittelystä, rekisteröinnistä ja rekisterien ylläpidosta aiheutuvat kustannukset katetaan käsittelymaksuilla sekä vuosimaksuilla. Käsittelymaksuilla katetaan neljännes kustannuksista ja vuosimaksuilla kolme neljännestä, vaikka kustannuksista valtaosa syntyy käsittelyn alkuvaiheessa. Tämä on harkittu ja kansainvälisesti yleisesti käytetty periaate, jotta hakemuksen tekemisen ja patentoinnin kynnys olisi matala ja kustannuksista valtaosan maksaisivat ne hakijat, jotka hyötyvät patenttijärjestelmästä eniten eli patentinhaltijat, jotka pitävät patenttiaan kauimmin voimassa ja maksavat pitkään vuosimaksuja. Vuosimaksut on edelleen porrastettu siten, että ne nousevat suoja-ajan loppua kohti.

Maksut lähemmäksi kustannusten syntyvaihetta

Käsittelymaksujen osuutta esitetään nyt hieman kasvatettavaksi suhteessa vuosimaksuihin. Maksuja saadaan näin kohdistettua lähemmäksi hakemuskäsittelyn kustannusten syntyvaihetta. Tällä varaudutaan hakemuskäyttäytymisen muutokseen, jossa hakija myönteisen tutkimustuloksen saatuaan ei saata hakemusta patentiksi ja osallistuu siten vain hakemusaikaisiin vuosimaksuihin. Vuosimaksujen painopistettä esitetään myös hieman siirrettäväksi hakemuksen tekohetken suuntaan keskittyen niihin ylläpitovuosiin, joista patentinhaltija keskimäärin saa eniten hyötyä patentistaan. Vuosimaksujen takapainoisuutta on tarkoituksenmukaista siirtää lähemmäs keskimääräisiä ylläpitovuosia myös siksi, että yhä useamman tuotteen kokonaiselinkaari on lyhyempi, jolloin niistä saatavat tulot ajoittuvat aikaisempaan vaiheeseen.

Patenttien vuosimaksuja korotetaan vuosilta 6 -13, kun taas vuosien 1-3 ja vuosien 14 – 20 vuosimaksut pysyvät ennallaan. Vuosimaksut vuosilta 4 ja 5 esitetään pienennettäviksi. Hakemusvaiheessa vuosimaksut pysyvät siis ennallaan tai laskevat, joten hakuvaiheen kokonaismaksut eivät nouse samassa suhteessa kuin hakemusmaksuun esitetty korotus. Korotuksen pitämisellä ennallaan tai pienenä vuosilta 1 – 3 on tarkoituksena, ettei kynnys hakemuksen saattamiseksi patentiksi saakka nousisi.

Nyt viisitoista vaatimusta samaan hintaan

Hakijoiden kannalta merkittävänä muutoksena esitetään, että perushakemusmaksu sisältää 15 patenttivaatimusta aikaisemman 10 vaatimukseen sijaan, ja lisämaksua peritään vasta 16. patenttivaatimuksesta alkaen. Tältä osin maksumuutos ei toimi perustavoitteen suuntaan, mutta on tärkeä toteuttaa tässä yhteydessä. Useilla merkittävillä tekniikan aloilla 10 patenttivaatimusta ei enää riitä, vaan asiakkaat ovat voimakkaasti tuoneet esille toiveen, että PRH siirtyisi EPO:n omaksumaan käytäntöön, jossa perushakemusmaksu kattaa 15 patenttivaatimusta.

Tavaramerkkiasiat

Miten tähän saakka

Tavaramerkin rekisteröinnin hakemusmaksu on perinteisesti ollut alhaisempi kuin rekisteröinnin uudistamismaksu. Tavaramerkin hakemisen kynnys on haluttu pitää mahdollisimman matalana ottaen huomioon sen, että hakemus ei aina johda rekisteröintiin rekisteröintiesteiden vuoksi. Lisäksi rekisteröinnin uudistamisella saatava kymmenen vuoden yksinoikeuden lisäajan on katsottu olevan uudistamismaksun arvoinen.

Nyt hakemusmaksu ja uudistamismaksu samalle viivalle

Nyt on kuitenkin tarve muuttaa tavaramerkkien maksujen rakennetta ja saattaa tavaramerkin rekisteröinnin hakemusmaksu ja uudistamismaksu samalle tasolle. Lisäksi luokkamaksujen rekisteröintiä haettaessa ja rekisteröintiä uudistettaessa on selkeyden vuoksi hyvä olla yhtä suuria. Tämä muutos sekä yksinkertaistaisi maksujen rakennetta että tekisi niistä paremmin kustannusvastaavia. Ei ole enää perusteiltaan kestävää pitää tavaramerkin hakemusmaksua alempana kuin uudistamismaksua, koska tavaramerkkihakemuksen käsittely aiheuttaa selkeästi enemmän työtä kuin uudistamishakemuksen käsittely. Hakemusmaksun ei kuitenkaan ole syytä olla korkeampi kuin uudistamismaksun, koska tavaramerkkiä haettaessa on epävarmaa, johtaako hakemus rekisteröintiin ja liian korkea hakemusmaksu ei siten kannustaisi tavaramerkkihakemuksen tekemiseen.

Maksun saman suuruisuutta tukee myös se, että sekä tavaramerkkiä rekisteröitäessä että sitä uudistettaessa saatava suoja-aika on yhtä pitkä eli 10 vuotta. Sekä Euroopan unionin teollisoikeuksien virastossa (EUIPO:ssa) että Ruotsissa ja Tanskassa tämä muutos on jo tehty.
Hakemusmaksujen ja uudistamismaksujen samalle tasolle saaminen toteutettaisiin nostamalla hieman hakemusmaksuja ja laskemalla hieman uudistamismaksuja. Tällöin muutoksella ei olisi merkittäviä vaikutuksia tulokertymään.

Sähköinen hakemus entistäkin edullisemmaksi paperiseen nähden

Samalla paperisten tavaramerkkihakemusten maksua korotettaisiin suhteessa enemmän kuin hakemusmaksua sähköistä järjestelmää käyttäen. Samoin meneteltäisiin koskien uudistamismaksuja eli vastaisuudessa uudistaminen sähköistä järjestelmää käyttäen olisi suhteessa edullisempaa kuin paperilla jätetty uudistamishakemus. Kasvattamalla maksueroa paperisen hakemuksen ja sähköistä järjestelmää käyttämällä jätetyn hakemuksen välillä, kannustettaisiin asiakkaita käyttämään yhä enemmän sähköistä järjestelmää, mitä kautta myös hakemusten käsittely tehostuisi. Tämä muutos seuraisi myös mm. Ruotsissa ja EUIPO:ssa noudatettavaa linjaa.

Lisäksi on tarve korottaa tavaramerkin väitemaksua. Tavaramerkkiä koskevan väitteen käsittely on työmäärältään huomattavasti lisääntynyt erityisesti siitä syystä, että KHO:n antaman päätöksen vuoksi PRH on siirtynyt antamaan tiedoksi kaikki sekä väitteentekijän että merkinhaltijan lausumat, joilla on merkitystä asiassa.

Teksti: Eero Bomanson, PRH

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 29.05.2020