Teollisoikeusasiamieslautakunta valvoo ja kouluttaa

PRH:n yhteydessä 1.7.2014 aloittaneen teollisoikeusasiamieslautakunnan ensimmäinen toimikausi päättyy kesäkuun lopussa. Lautakunnan puheenjohtaja Marja-Leena Mansala kertoo lautakunnan toiminnasta sekä järjestelmän tarkoituksesta asiantuntijapalveluiden laadun varmistamisessa ja palveluiden saatavuudessa.

Teollisoikeusasiamieslautakunta vastaa teollisoikeudellisia toimeksiantoja hoitavien asiamiesten auktorisointimenettelystä, valvoo että auktorisoiduille asiamiehille laissa säädettyjä velvollisuuksia noudatetaan sekä järjestää asiamiestutkintoja. Lautakunnasta ja sen tehtävistä säädetään auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä 17.1.2014 annetussa laissa (22/2014).

Kuvassa Marja-Leena Mansala Teollisoikeusasiamieslautakunnan puheenjohtaja Marja-Leena Mansala

Miksi järjestelmä luotiin alun perin?

- Teollisoikeuksia koskevien palvelujen merkitys yrityksille on suuri ja lainsäädännön tavoitteena oli asiamiesten palvelujen laatutason varmistaminen kehittämällä teollisoikeusasiamiesjärjestelmää. Asiamiesten ammattipätevyyden tasolla on merkitystä yritysten mahdollisuuksiin suojata, hallinnoida ja puolustaa teollisoikeuksia tehokkaasti. Suomesta puuttuu yliopistotasoinen systemaattinen asiamiesten koulutus ja teollisoikeusasiamiesjärjestelmään liitetyllä tutkinnolla pyrittiin vaikuttamaan myös koulutustarjonnan lisääntymiseen.

Kuinka lautakunta valvoo toimintaa, ja miten voidaan puuttua väärinkäytöksiin?

- Lautakunta on vahvistanut asiamiestoiminnan eettiset ohjeet, jotka koskevat kaikkia teollisoikeudellisia toimeksiantoja hoitavia auktorisoituja asiamiehiä. Eettiset ohjeet toimivat teollisoikeusasiamiehiä koskevan lain säännösten lisäksi valvonnan lähtökohtana. Valvonnan lähtökohta on eri toimijoiden tietoisuus asiamiesjärjestelmästä ja lautakunnasta.

Teollisoikeusasiamieslautakunta voi antaa auktorisoidulle asiamiehelle varoituksen, mikäli asiamies on huolimattomuudesta tai varomattomuudesta menetellyt lain tai eettisten ohjeiden vastaisesti taikka rikkonut velvollisuuksiaan auktorisoituna asiamiehenä. Lautakunta voi myös peruuttaa auktorisoinnin, mikäli asiamies toimii epärehellisesti tai tahallaan taikka törkeästä huolimattomuudesta toimii lain ja eettisen ohjeiden vastaisesti. Peruuttaminen on myös mahdollista, jos asiamies varoituksesta huolimatta on rikkonut velvollisuuksiaan asiamiehenä.

Ammattinimikkeitä patenttiasiamies, tavaramerkkiasiamies, mallioikeusasiamies ja teollisoikeusasiamies on oikeutettu käyttämään ainoastaan auktorisoitu asiamies. Mikäli joku muu käyttää mainittuja nimikkeitä, hänet voidaan tuomita sakkorangaistukseen.

Kenelle asiantuntijapalvelut on tarkoitettu?

- Teollisoikeuksia, eli patentteja, hyödyllisyysmalleja, tavaramerkkejä ja mallioikeuksia koskevat asiantuntijapalvelut ovat yrityksille tarpeellisia sen monissa vaiheissa. Aloittaville yrittäjille on tärkeää, että yrityksen aineeton omaisuus, eli IPR, saadaan suojattua tehokkaasti, jotta omaisuudesta olisi yritykselle jatkossa mahdollisimman paljon hyötyä. Asiantuntijat osaavat neuvoa mikä suojamuoto on tarkoituksenmukaisin, missä vaiheessa ja millä alueella kannattaa suojata. Oikeuksia pitää myös valvoa ja silloin asiantuntijan neuvot ovat tarpeen, jotta omia oikeuksia puolustetaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Mitä pitäisi tehdä, jos tarvitsee apua yrityksen IPR-asioiden järjestämiseen?

- Teollisoikeusasiamieslautakunta pitää rekisteriä kaikista auktorisoiduista asiamiehistä. Rekisterin avulla asiamiespalveluja tarvitseva löytää alakohtaiset maantieteelliset tiedot asiamiehistä. Rekisteri on avoimesti saatavilla PRH:n kotisivuilta.

Mitä auktorisointi tarkoittaa?

- Laissa on suojattu tiettyjen ammattinimikkeiden käyttö, joita saavat käyttää vain auktorisoidut asiamiehet. Näitä ammattinimikkeitä ovat patenttiasiamies, tavaramerkkiasiamies, mallioikeusasiamies ja teollisoikeusasiamies. Ammattinimikkeiden käyttö edellyttää, että henkilö on suorittanut asiamiestutkinnon ja hänet on merkitty asiamiesrekisteriin. Asiamiestutkinto koostuu yhteisestä osasta sekä yhdestä tai useammasta teollisoikeuskohtaisesta osasta. Tutkintoon osallistuvilla tulee olla korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus ja osaaminen kyseisen teollisoikeusalaan kuuluvien tehtävien hoitamisesta. Tutkinnon hyväksytysti suorittaneet voivat hakea lautakunnalta auktorisointia. Tutkinto on järjestetty kaksi kertaa. Tutkinnon avulla pyritään varmistamaan auktorisoitujen asiamiesten ammattiosaaminen.

Kuinka hyvin tutkinto mittaa osaamista?

- Tutkinnon vaativuustasosta vastaa teollisoikeusasiamieslautakunta. Tutkinto on tasoltaan sikäli vaativa, ettei sitä pysty suorittamaan pelkästään rutiininomaisella valmistautumisella. Tutkinnoista toistaiseksi saadun kokemuksen perusteella voidaan todeta, että tutkinnolla on pystytty aidosti mittaamaan osanottajien osaamista.

Lisää tietoa lautakunnasta PRH:n kotisivuilta.

Teksti: Reetta Nurminen PRH
Kuva: Leena Puolimatka PRH

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 29.05.2020