IFIAR: Kansainvälinen selvitys tilintarkastusalan valvonnasta julkaistu

Kansainvälinen tilintarkastusalan valvojien organisaatio IFIAR (International Forum for Independent Audit Regulators) julkaisi 14.12.2018 raportin 42 maan tilintarkastusalan valvonnasta. Vastaajat ovat IFIAR:n jäseniä kaikista maanosista. IFIAR:iin kuuluu kaikkiaan 53 jäsenorganisaatiota, PRH:n tilintarkastusvalvonta mukaan lukien. Raportin julkistamisen tarkoituksena on kertoa yleisölle, miten valvontaviranomaiset pyrkivät tutkinnan ja sanktioiden avulla edistämään tilintarkastuksen laatua. Selvitys sisältää tietoja lakisääteisen tilintarkastuksen valvonnasta, minkä lisäksi raportissa kerrotaan tilintarkastajien muun toiminnan valvonnasta.

IFIAR:n raportissa selvitetään, miten valvontaviranomaiset ovat organisoineet valvontatoiminnan ja mitä tuloksia tutkintatyyppinen valvonta on tuottanut. Sanktiotilastot koskevat vuosia 2015-2017. Tutkintatyyppinen valvonta tähtää tilintarkastusta koskevien säännösten, standardien ja eettisten velvoitteiden täytäntöönpanon jälkikäteiseen valvontaan ja seuraamusten (sanktioiden) määräämiseen. Raportissa kartoitetaan paitsi jo toteutunutta valvontaa, myös ajankohtaisia trendejä ja tulevaisuuden haasteita valvonnan näkökulmasta. Selvityksessä vertaillaan tuloksia aikaisempaan, vuonna 2014 toteutettuun vastaavaan selvitykseen, jossa tarkasteltiin myös sanktiotilastoja vuosilta 2011-2013.

Verrattuna vuoden 2014 selvitykseen, nyt julkaistu selvitys 2018 osoittaa valvonnan merkittävää tehostumista. Tähän viittaavat aloitettujen tutkintatapausten määrän ja annettujen sanktioiden määrän kasvu. Julkistetussa selvityksessä korostuvat suuriin kansainvälisiin tilintarkastusketjuihin kuuluvien tilintarkastusyhteisöjen partnereille (osakkaille) määrätyt sanktiot. Selvitys tuo myös esiin, että valvontaviranomaiset ovat saaneet lisää toimivaltaa tilintarkastajien toiminnan tutkimiseksi, sanktioiden määräämiseksi ja tutkintatapausten julkistamiseksi. Useiden viranomaisten toimivaltaan kuuluu tilintarkastajien lisäksi muitakin toimijoita, kuten tilintarkastustiimin asiantuntijoita.

Selvityksen yksi osa-alue kohdistuu tilintarkastuksen laatuun. Selvitykseen saatujen vastausten mukaan tilintarkastuksen riippumattomuus oli keskeisin ja yli puolta vastaajista työllistänyt aihe tutkintatapauksissa. Vaikka lainsäädäntö, tilintarkastuksen standardit ja valvontajärjestelmät poikkeavat toisistaan, havainto on sama useimmilla viranomaisilla eri maissa. Toinen selvityksessä korostuva valvonnan kohde on tilintarkastustoimeksiantoihin kohdistuva sisäinen laadunvalvontatarkastus (Engagement Quality Control Review EQCR), joka oli lähes yhtä keskeisesti osana tutkintatapauksissa kautta maailman. Muita keskeisiä valvontaviranomaisia työllistäviä aiheita selvityksen mukaan ovat rajat ylittävät tutkinnat ja tutkintatapausten julkisuuteen ja julkistamiseen liittyvät seikat.

IFIAR:n selvitys on informatiivinen ja sen tarkoituksena on edistää valvontajärjestelmien toimivallan ja tavoitteiden ymmärtämistä. Selvityksessä kerrotaan myös, miten valvontaviranomaiset ovat arvioineet tarvetta kehittää ja tehostaa valvontaa. Julkistamalla selvityksen IFIAR haluaa myös edistää keskustelua tilintarkastusalan valvontaan liittyvistä ajankohtaisista aiheista.

Lue raportti

IFIAR:n verkkosivut

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 06.05.2020