Muiden kuin yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajien (ei pie) laaduntarkastukset vuonna 2016

Ensimmäiset PRH:n tilintarkastusvalvonnan laadunvarmistusyksikön valvonnassa suoritetut laaduntarkastukset tehtiin vuonna 2016.

Vuoden 2016 laaduntarkastusohjelmaan valittiin yhteensä 191 tilintarkastajaa: 47 KHT-tilintarkastajaa, 3 JHT-tilintarkastajaa, 10 JHTT-tilintarkastajaa, 100 HT-tilintarkastajaa ja 2 tilintarkastajaa, joilla on sekä KHT- että JHT-auktorisointi.

Laaduntarkastusohjelmaan valittiin tilintarkastajia pääsääntöisesti sen mukaan, kuinka kauan edellisestä laaduntarkastuksesta oli kulunut aikaa. Valinta kohdistui tilintarkastajiin, jotka olivat olleet edellisen kerran laaduntarkastuksessa vuonna 2011.

Vuonna 2014 "Laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella" –tuloksen saaneet sekä vuodelta 2015 siirretyt laaduntarkastukset oli myös huomioitu vuoden 2016 ohjelmassa.

Riskiperusteisesti vuosiohjelmaan valittiin mm. tilintarkastajia, joiden laaduntarkastuksen tulos oli vuosina 2014 – 2015 ollut "Hylätty".

Vuosiohjelmaan valittiin tilintarkastajia myös sillä perusteella, että tilintarkastajat työskentelevät samassa toimistossa kuin pääsäännön mukaan valittu tilintarkastaja. Näin saadaan kaikki tilintarkastusyhteisön tilintarkastajat tarkastetuksi samalla kertaa.

Myös tilintarkastajat, jotka olivat palauttaneet hyväksyntänsä vuonna 2014 valittiin vuosiohjelmaan.

Laaduntarkastajia, jotka ovat ammatissa toimivia tilintarkastajia, on yhteensä 38. Vuonna 2016 rekrytoitiin 22 uutta laaduntarkastajaa. Laaduntarkastajille järjestettiin kaksi koulutustilaisuutta, 2.6.2016 ja 1.8.2016. Laaduntarkastukset aloitettiin jälkimmäisen koulutuspäivän jälkeen.

Laaduntarkastusprosessissa ei ollut muutoksia verrattuna aikaisempiin vuosiin. Laaduntarkastuksissa käytiin läpi toimeksiantojen tilintarkastustyötä sen varmistamiseksi, että tehtyjen johtopäätösten ja annettavan tilintarkastuskertomuksen tueksi oli hankittu tarpeellinen määrä tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lisäksi perehdyttiin tilintarkastajan laadunvalvontajärjestelmään ja arvioitiin sen luotettavuutta sekä toimivuutta.

Laaduntarkastustilaisuudessa laaduntarkastaja antoi palautteen laaduntarkastuksessa tehdyistä keskeisimmistä havainnoista. Tarkastettavalla oli mahdollisuus kommentoida tarkastusta ja esitettyjä havaintoja. Havainnot ja kommentit sekä laaduntarkastajan esitys laaduntarkastuksen päätelmäksi kirjattiin erilliselle molempien osapuolten vahvistamalle lomakkeelle.

Vuoden 2016 laaduntarkastusten tuli olla valmiina 30.9.2016. Tämän jälkeen tilintarkastusvalvonnan laadunvarmistusyksikkö kävi läpi laaduntarkastajien palauttamat tarkastuslomakkeet sekä analysoi heidän päätelmänsä työn yhdenmukaistamiseksi ja valvomiseksi. Patentti- ja rekisterihallituksen asettama laatujaosto käsitteli laaduntarkastusten anonymisoituja päätelmiä 22.11.2016 kokouksessaan.

Laaduntarkastuksia tehtiin yhteensä 153 tilintarkastajalle. Seitsemän laaduntarkastusta siirrettiin seuraavalle vuodelle ja 30 laaduntarkastusta peruuntui. Yksi laaduntarkastus jäi arvostelematta, koska tilintarkastaja lakkautti hyväksyntänsä ennen lopullisten tulosten käsittelyä. Kaksi laaduntarkastusta jäi tekemättä. Toinen näistä tilintarkastajan kieltäydyttyä laaduntarkastuksesta. Tämä laaduntarkastus arvosteltiin tuloksella hylätty.

Tilintarkastusvalvonnan johtaja vahvisti laaduntarkastusten tulokset joulukuussa.

Laaduntarkastusten tulokset olivat seuraavat:


Hyväksytty
kommentein
Laaduntarkastusta
jatketaan
uusintatarkastuksella
Hylätty Yhteensä
KHT 31 6 3 40
JHT 2 - -
2
KHT/JHT 1 - - 1
JHTT 4 - -
4
HT 86 13
6 105
Yhteensä 124 19 9 152
82% 12% 6% 100%


Vuonna 2017 tulosluokat ovat Hyväksytty, Laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella ja Hylätty.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 10.03.2017