Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelon tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH
Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki
Puh. 029 509 5000

Rekisterinpitäjän edustaja

Jorma Lehtonen
jorma.lehtonen(at)prh.fi
Puh. 029 509 5904

Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava(at)prh.fi
Puh. 050 413 6500

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelo perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan, eli henkilötietojen käsittely on tarpeen PRH:n lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelo on perustettu Patentti ja rekisterihallituksen (PRH) tekemällä päätöksellä 6.6.2007. Luettelo sisältää tiedot luetteloon haetuista ja hyväksytyistä tavaramerkeistä, joiden PRH on katsonut olevan tavaramerkkilain 5 §:n 3 kohdan mukaisesti Suomessa laajalti tunnettuja. Päätös perustuu Patentti- ja rekisterihallituksesta annettuun lakiin (578/2013) ja sen 2 §:ään, jonka mukaan Patentti- ja rekisterihallitus käsittelee tavaramerkkiä koskevat asiat ja tarjoaa tähän tehtävään liittyviä tietopalveluja. Luettelon pitäminen on osa PRH:n maksullista palvelutoimintaa.

Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon hyväksytyt merkit julkaistaan Teollisoikeuslehdet-palvelussa.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät

Luetteloon merkitään hakijan ja haltijan nimi tai toiminimi, kotipaikka ja osoite, asiamiehen nimi, kotipaikka ja osoite.

Luetteloon merkitään lisäksi vastaavat tiedot mahdollisesta huomautuksen tai poistamispyynnön tekijästä ja tällaisen asiamiehestä.

Yhteydenpidon helpottamiseksi kerätään myös edellä mainittuihin ryhmiin kuuluvien henkilöiden puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita.

Tietolähteet

Tiedot luetteloon merkitään hakemusten tai jo luetteloon hyväksyttyjä merkkejä koskevien muutoshakemusten ja niihin liittyvien täydennystietojen perusteella, jotka saadaan hakijoilta, haltijoilta tai heidän edustajiltaan ja poistamispyynnön yhteydessä heidän edustajaltaan.

Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille

Jokaisella on oikeus saada tietoja laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon merkityistä tiedoista. Luettelon tietoja voi saada sähköisesti PRH:n kotisivulla olevan Tavaramerkkitietopalvelun kautta tai tilaamalla otteita, todistuksia ja asiakirjoja sekä tiedustelemalla tietoja puhelimitse. Lisäksi luettelossa oleviin tavaramerkkejä koskeviin asiakirjoihin voi tutustua Patentti- ja rekisterihallituksessa niiltä osin, kuin ne ovat julkisia.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETAn ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle

Luettelon tietoja ei luovuteta EU:n tai ETAn ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilytysajat

Luettelon sisältämien henkilötietojen säilytysajat perustuvat arkistonmuodostussuunnitelmaan, jonka mukaan tiedot säilytetään pysyvästi.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin, eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Omien tietojen tarkastusoikeus

Luetteloon merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että luettelossa ei ole häntä koskevia tietoja. Luetteloon merkitty voi pyytää omien tietojensa tarkastusta luettelon pitäjältä. Lue ohjeet tietojen pyytämisestä.

Oikeus tietojen korjaamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Lue ohjeet tietojen korjaamisesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa tiedon käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tarkoitus on, että käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tiedon paikkansapitävyyden."

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 27.02.2023