IPR-esianalyysipalvelun (IP Scan) tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH
Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki
Puh. 029 509 5000

Rekisterinpitäjän edustaja

Jorma Lehtonen
jorma.lehtonen(at)prh.fi
Puh. 029 509 5904

Tietosuojavastaava

Olli Vento
olli.vento(at)prh.fi
Puh. 029 509 5743

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

IPR-esianalyysipalvelun asiantuntijarekisteri sisältää tiedot henkilöistä, jotka PRH on auktorisoinut tuottamaan IPR-esianalyysipalvelua (IP Scan) Suomessa.

PRH pitää rekisteriä IPR-esianalyysipalveluja toteuttavista asiantuntijoista ohjatakseen ja valvoakseen näiden toimintaa sekä sen varmistamiseksi, että palvelun asiakas voi varmistua asiantuntijan auktorisoinnista. Palveluun kiinteästi liittyvän Euroopan unionin teollisoikeusviraston EUIPOn myöntämän taloudellisen tuen voi saada vain auktorisoidun asiantuntijan suorittamaan IPR-esianalyysipalveluun.

Tietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät

IPR-esianalyysipalvelun asiantuntijarekisteriin merkitään auktorisoidun asiamiehen nimi, edustama yritys, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite) sekä tieto työkokemuksesta ja toimialatuntemuksesta.

Tietolähteet

Tiedot IPR-esianalyysipalvelun asiantuntijarekisteriin merkitään auktorisointia koskevien hakemusten ja niissä annettujen tietojen perusteella. Rekisteriin tehtävät merkinnät perustuvat auktorisointeihin.

Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille

Säännönmukaisia tietojen luovutuksia ulkopuolisille tahoille ei ole. PRH:lla on oikeus julkaista verkkosivuillaan tiedot auktorisoidun asiamiehen nimestä, edustamasta yrityksestä, yhteystiedoista (puhelinnumero, sähköpostiosoite) ja toimialatuntemuksesta.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETAn ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETAn ulkopuolelle. Tiedot rekisteriin merkityistä asiantuntjoista luovutetaan Euroopan unionin teollisoikeusvirastolle EUIPOlle sen palveluun myöntämän taloudellisen tuen mahdollistamiseksi palvelun asiakkaille.

Henkilötietojen säilytysajat

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja säilytetään kunnes IPR-esianalyysipalvelun toteutukseen ja siihen kuuluviin korvauksiin liittyvät asiat on käsitelty loppuun.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin, eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Omien tietojen tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä. Lue ohjeet tietojen pyytämisestä.

Ohjeet tietojen korjaamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Lue ohjeet tietojen korjaamisesta.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan häntä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos hän peruuttaa antamansa suostumuksen. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän edustajaan.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa tiedon käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tarkoitus on, että käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tiedon paikkansapitävyyden.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 20.10.2022