Koronavirustilanteen vaikutukset PRH:n toimintaan ja asiakkaisiin

Päivitetty 16.8.2022

Pahoittelemme koronatilanteen asiakkaillemme aiheuttamaa ylimääräistä vaivaa.

Pyrimme käsittelemään ilmoitukset ja hakemukset normaalissa ajassa. Henkilöstömme on etätyössä.

Koronatilanteen takia yrityksillä, yhdistyksillä ja muilla yhteisöillä on tavallista rajoitetummat mahdollisuudet hoitaa velvoitteitaan viranomaisille. Nyt on tärkeää noudattaa valtionjohdon ja viranomaisten ohjeita.

Tällä sivulla kerrotaan koronatilanteen vaikutuksista seuraaviin asioihin:

PRH:n asiakaspalvelun toiminta

Asiakaspalvelupiste osoitteessa Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki, palvelee vain ajanvarauksella ja on avoinna ma–pe klo 12.00–16.15.

Verkko- ja puhelinpalvelumme toimivat normaalisti. Paperi-ilmoitukset voi lähettää postitse tai jättää Helsingissä toimitalomme seinässä olevaan postilaatikkoon.

Katso asiakaspalvelun yhteystiedot.

Suosittelemme ilmoitusten ja hakemusten tekemistä sähköisissä palveluissamme aina, kun se on mahdollista. Katso sähköiset asiointi- ja tietopalvelumme.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Kaupparekisteri-ilmoitusten määräajat

Osa kaupparekisteriin tehtävistä ilmoituksista täytyy tehdä määräajassa.

8.5.2021 ja 30.6.2022 välisenä aikana on voimassa väliaikainen laki (laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi; 375/2021). Väliaikaisen lain nojalla yhtiökokouksen järjestämistä saa tietyin edellytyksin siirtää 30.9.2021 asti.

Tilinpäätökset

Useimpien yritysten täytyy ilmoittaa tilinpäätöksensä kaupparekisteriin. Esimerkiksi osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy ilmoittaa tilinpäätöksensä kaupparekisteriin kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Siirry ohjeeseen: Korona ja tilinpäätöksen ilmoittaminen.

Muut kaupparekisteri-ilmoitukset, joissa on määräaika

Yrityksen täytyy tietyissä tilanteissa ilmoittaa päätös kaupparekisteriin määräajassa, jotta päätös ei raukeaisi. Tällaisia ovat esimerkiksi osakeyhtiöiden osakepääoman alentamispäätös ja monet yritysjärjestelyihin (fuusio, jakautuminen, yritysmuodon muutos) liittyvät päätökset. Näissä tilanteissa ilmoituksen määräajasta on säädetty laissa.

Väliaikainen laki on voimassa 8.5.2021 - 30.6.2022. Väliaikaisen lain mukaan yhtiökokouksen siirtämistä koskeva poikkeus koskee myös muuta laissa säädettyä yhtiökokouksen määräaikaa.

Yhtiökokoukset ja yhdistysten sääntömääräiset kokoukset

Osakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset ja eräät muut yhteisöt saavat väliaikaisen lain nojalla tietyin edellytyksin siirtää yhtiö- ja vuosikokousten pitämistä 30.9.2021 asti.

Oikeusministeriön mukaan yhteisön hallitus voi lisäksi lykätä kokousta pidemmälle tai yhdistää kevät- ja syyskokoukset. Päätöksen on perustuttava kokonaisarviointiin, jossa on otettava huomioon yhteisön yhtiöjärjestys tai säännöt päätettävistä asioista, osakas- tai jäsenkunnan terveydensuojelutarpeet sekä se, voiko lykkäyksestä aiheutua vahinkoa yhteisölle tai sen osakkeenomistajille tai jäsenille (ks. LaVL 2/2020 vp, s. 4 ja HE 117/2020 vp).

Ajankohtaisin tieto muutoksista on oikeusministeriön verkkosivustolla. Siirry oikeusministeriön sivulle Kysymyksiä ja vastauksia koronasta.

Asiamiehen käyttö ja etäosallistuminen

Kokouksissa saa tietyin edellytyksin käyttää asiamiestä ja etäosallistumista. Tämä mahdollisuus perustuu uuteen väliaikaiseen lakiin, joka on voimassa 8.5.2021 ja 30.6.2022 välisenä aikana (laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi; 375/2021).

Osakeyhtiössä, osuuskunnassa ja asunto-osakeyhtiössä asiamiehen käyttö kokousedustuksessa on aina sallittua. Hallituksella on suoraan lain nojalla oikeus järjestää etäosallistuminen, jos yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä ei ole rajoituksia. Osakeyhtiön etäosallistumisesta on säädetty osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:ssä. Siirry Kiinteistöliiton sivulle Usein kysyttyä yhtiökokouksesta.

Yhdistyksissä valtuuttamiseen ja etäosallistumisen järjestämiseen vaaditaan yhdistyslain perusteella yleensä sääntömääräys. Yhdistyslaissa etäosallistumisesta on säädetty muun muassa 17 §:ssä.

Uuden väliaikaisen lain mukaan yhdistyksen hallitus voi sallia etäosallistumisen viimeistään 30.6.2022 pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, vaikka tällaista järjestelyä ei ole sallittu säännöissä eikä yhdistys ole hyväksynyt tätä varten laissa tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä.

Yhdistysoppaissa on tietoa kokouksista ja muista yhdistyksen sisäiseen toimintaan liittyvistä kysymyksistä.

Kokousten ja päätösten pätevyys

Kokouksessa tehtyjen päätösten pätevyyteen voi vaikuttaa se, miten etäosallistumista varten käyttöön otetut yhteydet ja muut tekniset ratkaisut käytännössä toimivat.

Yhdistys-, asunto-osakeyhtiö-, osakeyhtiö- ja osuuskuntalakien nojalla tuomioistuin on pitänyt päätöstä pätemättömänä yleensä silloin, kun kanne on nostettu päätöksen sisältöön vaikuttavan muotovirheen perusteella.

Pätevyyden ennakoimisessa hyväksi havaittu keino on, että selvitetään etukäteen enemmistöön riittävä kannatus kokouksessa käsiteltäville päätösehdotuksille. Yleensä tarvittavaa enemmistöä voi arvioida aiempien kokousten osallistumisaktiivisuuden perusteella.

Osakeyhtiön lopettaminen

Yritystoiminnan lopettamista suunnittelevien on hyvä huomioida, että osakeyhtiötä ei voi lopettaa vapaamuotoisesti, vaan se on monivaiheinen menettely.

Osakeyhtiön voi purkaa selvitys- tai konkurssimenettelyllä tai sulautumisen tai jakautumisen kautta. Siirry ohjeisiin osakeyhtiön lopettamisesta.

Yrityksen kotipaikan muuttaminen

Yrityksen kotipaikan muuttumisesta täytyy tehdä erillinen ilmoitus kaupparekisteriin. Osoite- ja yhteystietojen muutosilmoitus ei riitä.

Osalla yrityksistä kotipaikan muuttaminen tapahtuu muuttamalla yhtiöjärjestystä, sääntöjä tai yhtiösopimusta. Siirry ohjeeseen tavallisimpien yritysmuotojen kotipaikan muutoksesta.

Tavaramerkki- ja mallioikeusasioiden määräajat

Tavaramerkkiasioissa määräajat selvityksen ja lausunnon antamiseen sekä puutteellisuuksien korjaamiseen on määritelty suoraan tavaramerkkilaissa. Tästä johtuen emme voi muuttaa näitä määräaikoja omalla päätöksellämme.

Mallioikeusasioissa määräajat selvityksen ja lausunnon antamiseen sekä puutteellisuuksien korjaamiseen perustuvat mallioikeusmääräyksiin. Emme tässä tilanteessa katso olevan tarvetta muuttaa näitä määräyksiä.

Huomioimme kuitenkin koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen, kun arvioimme yksittäistapauksissa pidennyksiä määräaikoihin. Voimme siis myöntää pidennyksiä helpommin, jos asiakas ei koronavirustilanteen takia pysty toimimaan määräajassa. Asiakkaan pitää jokaisen pidennyspyynnön yhteydessä maksaa pidennysmaksu.

Emme kuitenkaan voi myöntää pidennyksiä ehdottomiin määräaikoihin. Näitä ovat esimerkiksi tavaramerkin tai mallioikeuden uudistaminen tai väitteen tekeminen rekisteröityä tavaramerkkiä tai mallia vastaan.

Tavaramerkki- ja malliasioihin liittyvät päätökset ja asiakirjat

Tällä hetkellä lähetämme päätökset tavaramerkki- ja mallioikeusasioissa sähköpostin liitteenä, jos asiakas on ilmoittanut meille sähköpostiosoitteensa. Kuittaa saamasi sähköpostiviesti vastaanotetuksi paluuviestillä. Huomaathan, että pelkkä automaattinen vastaanottokuittaus ei riitä.

Lähetämme toistaiseksi sähköpostin liitteenä myös todisteellista tiedoksiantoa vaativat päätökset. Näitä ovat päätökset, joista voi valittaa ja joissa valitusaika alkaa kulua tiedoksisaannista (esimerkiksi hylkäyspäätökset).Tällaisesta päätöksestä julkaisemme lisäksi tiedoksiannon Tavaramerkkilehdessä. Tiedoksiannon julkaisupäivä on päätöksen tiedoksiantopäivä.

Lähetämme päätöksen kirjepostissa, jos lähettäminen sähköpostitse ei ole mahdollista tai emme saa asiakkaalta vastaanottokuittausta. Tällä hetkellä hoidamme postitusta PRH:sta kaksi kertaa viikossa.

Toivomme, että asiakkaamme käyttävät asiakirjojen toimittamiseen sähköisiä palveluitamme. Niissä voi mm. lähettää vastauksia ja täydennyksiä vireillä oleviin hakemuksiin tai väitteisiin.

Patentti- ja hyödyllisyysmalliasioiden määräajat

Määräajat muun muassa välipäätökseen vastaamiseen ja lausuman antamiseen sisältyvät patentti- ja hyödyllisyysmallimääräyksiin. Voimme hakijan pyynnöstä pidentää tällaista määräaikaa erityisistä syistä.

Jos määräajan noudattaminen ei ole mahdollista koronatilanteen takia, katsomme sen erityiseksi syyksi. Määräajan perusteltu pidennyspyyntö täytyy tehdä ennen määräajan päättymistä.

Emme kuitenkaan voi myöntää pidennystä, jos määräajan pituus on säädetty laissa. Tällaisia ovat esimerkiksi vuosimaksun eräpäivä, etuoikeusvuosi ja eurooppapatentin voimaansaattaminen Suomessa.

Mahdollisten oikeudenmenetysten kohdalla hakija voi kuitenkin pyytää oikeuksien palautusta patenttilain ja hyödyllisyysmallilain mukaisesti (patenttilaki 71a § ja hyödyllisyysmallilaki 26a §).

Rahanpesun torjunta

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä (FATF, Financial Action Task Force)
tekee rahanpesun sekä terrorismin ja joukkotuhoaseiden rahoittamisen vastaista kansainvälistä yhteistyötä.

FATF on julkaissut tiedotteen rahanpesun torjunnasta koronatilanteen aikana. Siirry FATF:n sivuille lukemaan tiedote (englanniksi).

Tilintarkastusvalvonta

Tilintarkastusvalvonta palvelee asiakkaitaan koronavirustilanteesta huolimatta. Lue tilintarkastusvalvonnan toiminnasta ja asioinnista koronatilanteen aikana.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 16.08.2022