Miten brexit vaikuttaa kaupparekisteriin, tavaramerkkeihin, mallioikeuksiin, patentteihin ja tilintarkastusalaan?

Tällä sivulla on kooste siitä, miten Ison-Britannian ero EU:sta (brexit) vaikuttaa

Brexitin vaikutukset Suomen kaupparekisteriin

Kaupparekisteri-ilmoitusten käsittely

Iso-Britannia ei enää kuulu Euroopan talousalueeseen ETAan. Vähintään yhdellä osakeyhtiön hallituksen jäsenellä ja yhtiön toimitusjohtajalla on oltava asuinpaikka ETA-alueella, jollei PRH myönnä yhtiölle lupaa poiketa tästä.

Hallituksen jäsenet ja yhtiön toimitusjohtaja ovat vastuussa toimistaan yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. Tämän vastuun toteuttamiseksi edellytetään, että ainakin yksi hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja ovat Suomen lakien mukaisen tuomioiden täytäntöönpanon piirissä.

Asuinpaikkaa koskevat poikkeusluvat

Tällä hetkellä PRH myöntää asuinpaikkaa koskevia poikkeuslupia käytännössä vain siinä tapauksessa, että henkilöllä on pysyvä asuinpaikka Luganon sopimukseen liittyneessä valtiossa. Sopimuksella tarkoitetaan yleissopimusta tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden täytäntöönpanosta yksityisoikeuden alalla.

Iso-Britannia ei ole liittynyt Luganon sopimukseen, vaan on ollut sidottu siihen pelkästään EU-jäsenyytensä johdosta.

Ison-Britannian eroaminen EU:sta on johtanut siihen, että kaikilla osakeyhtiön hallitukseen kuuluvilla henkilöillä ei voi olla pysyvää asuinpaikkaa Isossa-Britanniassa. Isossa-Britanniassa pysyvästi asuvalle toimitusjohtajalle myönnetään asuinpaikkaa koskeva poikkeuslupa vain, jos yhdellä yhtiön hallitukseen kuuluvalla henkilöllä on asuinpaikka ETA-alueella.

Isossa-Britanniassa kotipaikan omaava elinkeinonharjoittaja tarvitsee luvan sivuliikkeen perustamiseen Suomessa. Elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain mukaan elinkeinonharjoittajalla täytyy olla edustaja, jolla on oikeus ottaa vastaan haasteita ja muita tiedoksiantoja elinkeinonharjoittajan puolesta. Edustaja ilmoitetaan kaupparekisteriin ja hänen kotipaikkansa täytyy olla Suomessa.

Brexitin vaikutukset tavaramerkkeihin, mallioikeuksiin ja patentteihin

Rekisteröidyt EU-tavaramerkit ja yhteisömallit muunnetaan automaattisesti kansallisiksi Ison-Britannian tavaramerkeiksi ja mallioikeuksiksi. Siirtymäkauden päättyessä 31.12.2020 vielä vireillä olleet EU-tavaramerkki- ja yhteisömallihakemukset pitää muuntaa yhdeksän kuukauden kuluessa kansallisiksi hakemuksiksi.

Brexitin vaikutuksista kerrotaan Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO), Maailiman henkisen omaisuuden järjestön (World Intellectual Property Organizationin, WIPO) ja Ison-Britannian verkkosivustoilla.

Siirry lukemaan brexitin vaikutuksista tavaramerkkeihin ja malleihin Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) sivustolle.

Siirry lukemaan brexitin vaikutuksista tavaramerkkeihin ja malleihin Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) sivustolle.

Siirry lukemaan brexitin vaikutuksista tavaramerkkeihin, malleihin ja patentteihin Ison-Britannian sivustolle.

Siirry lukemaan brexitin vaikutuksista patenttien lisäsuojatodistuksiin Ison-Britannian sivustolle.

Iso-Britannia jatkaa Euroopan patenttiorganisaaton jäsenenä, joten brexitillä ei ole vaikutuksia eurooppapatenttien voimassaoloon Isossa-Britanniassa. Patenttien lisäsuojatodistukset myönnetään jatkossa Iso-Britannian lainsäädännön perusteella.

Siirry lukemaan brexitin vaikutuksista patenttien lisäsuojatodistuksiin Ison-Britannian sivustolle.

Brexit tuo muutoksia siihen, kuka voi toimia IP-hakemuksen asiamiehenä Isossa-Britanniassa.

Siirry lukemaan brexitin vaikutuksista asiamiehiin Iso-Britannian sivustolle.

Vaikutukset PRH:ssa ja Suomessa

Jos tavaramerkin hakijalla tai haltijalla ei ole kotipaikkaa ETA-alueella, hänellä täytyy olla asiamies, jolla on kotipaikka ETA-alueella. Vastaavasti mallioikeuden tai patentin hakijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, täytyy olla asiamies, jolla on kotipaikka ETA-alueella.

Brexitin jälkeen Iso-Britannia ei enää kuulu ETA-alueeseen. Asiamies, jolla on kotipaikka Isossa-Britanniassa, ei enää voi toimia asiamiehenä Suomessa. Tavaramerkkirekisterissä on tällä hetkellä vajaa kaksikymmentä asiamiestä, joiden kotipaikka on Britanniassa.

Brexitin vaikutukset tilintarkastusalaan Suomessa PRH:n näkökulmasta

PRH:n tilintarkastusvalvonnan kartoittamat Brexitin keskeiset vaikutukset (ilman sopimusta) Suomessa ovat seuraavat:

  1. Isossa-Britanniassa myönnetyt tilintarkastajien hyväksymiset PRH:n tilintarkastajarekisterissä muutetaan kolmannen maan rekisteröinneiksi. EU:n tilintarkastusdirektiivin 16 artiklan mukaan Iso-Britanniassa myönnettyjen hyväksymisten kohdalla Brexitin toteutuessa ei tilintarkastajarekisterissä käytetä termiä "lakisääteinen tilintarkastaja". Suomessa PRH:n tilintarkastusvalvonnan myöntämiin hyväksymisiin kyseinen muutos ei vaikuta.
  2. Isossa-Britanniassa tilintarkastajaksi hyväksytyn henkilön Suomessa saaman HT-, KHT- tai JHT-tilintarkastajaksi hyväksymiseen Brexit ei vaikuta. Se ei vaikuta myös hyväksymisen säilymiseen, koska hyväksymisen voi peruuttaa tai lakkauttaa vain tilintarkastuslaissa säädetyillä perusteilla.
  3. Jos tilintarkastajaksi Suomessa hakeva henkilö tukeutuu hakemuksessaan Isossa-Britanniassa suoritettuihin opintoihin tai tutkintoon, voidaan ne asetuksessa 1442/2015 säädetyin tavoin harkittaessa lukea hakijan hyväksi. Opintojen ja tutkintojen vastaavuuden tunnustamismenettelystä säädetään erikseen. Isossa-Britanniassa hankittu käytännön kokemus voidaan jatkossa lukea asetuksessa (1442/2015) säädetyin tavoin hakijan hyväksi. Isossa-Britanniassa tilintarkastajaksi hyväksytty henkilö ei voi enää sillä perusteella osallistua tilintarkastajaksi hyväksymiseen liittyvään kelpoisuuskokeeseen (TTL 6:2.5 ja asetuksen 18 §) Suomessa, vaan hakijan on suoritettava koko HT-, KHT- tai JHT-tutkinto. Tätä ennen hänen on saatava osallistumislupa tutkintoon.
  4. Tilintarkastusyhteisön omistuksesta säädetään (TTL 6:5.1:n 2 kohta), että tilintarkastusyhteisössä enemmistön avoimen yhtiön yhtiömiehistä tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisista yhtiömiehistä on oltava yhtiössä työskenteleviä tilintarkastajia, tilintarkastusyhteisöjä taikka ETA-valtiossa hyväksyttyjä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä taikka enemmistö osakeyhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai osuuskunnan jäsenten ja edustajiston äänimäärästä on oltava kyseisillä tilintarkastajilla tai tilintarkastusyhteisöillä. Isossa-Britanniassa hyväksyttyä tilintarkastajaa ei voida enää lukea ETA-valtiossa hyväksytyksi tilintarkastajaksi.
  5. Tilintarkastuslain mukaan (TTL 6:5.1:n 3 kohta) yli puolet tilintarkastusyhteisön hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä sekä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on oltava yhteisössä työskenteleviä tilintarkastajia tai ETA-valtiossa hyväksyttyjä tilintarkastajia. Isossa-Britanniassa hyväksyttyä tilintarkastajaa ei voida enää lukea ETA-valtiossa hyväksytyksi tilintarkastajaksi.
  6. EU:n näkökulmasta Iso-Britannia on niin sanottu kolmas maa, mikä vaikuttaa tilintarkastajien vapaaseen liikkuvuuteen ja mahdollisuuksiin tarjota palveluja EU:n ja Ison-Britannian välillä. Muun muassa Isossa-Britanniassa hyväksyttyjä tilintarkastajia kohdellaan tilintarkastuslain soveltamisen näkökulmasta kolmannesta maasta tulevina tilintarkastajina. Tilintarkastuslaissa on useita säännöksiä, jotka koskevat kolmansista maista tulevien tilintarkastajien rekisteröintiä ja valvontaa (TTL 6 ja 9 luku).
  7. Henkilötietojen vaihdossa sovellettavat tietosuojaa koskevat velvoitteet eriytyvät EU:n ja Ison-Britannian välillä. Tämä on omiaan tekemään nykyistä työläämmäksi henkilötietojen siirtämisen Isossa-Britanniassa ja Suomessa sijaitsevien tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen välillä. Ison-Britannian tilintarkastusalan rekisteröinti- ja valvontaelin Financial Reporting Council (FRC) on luonut standardoituja sopimusmalleja henkilötietojen siirtoa koskevien edellytysten luomiseksi Suomen lain ja EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämistä varten.
  8. Kansainvälisessä viranomaisyhteistyössä Britannian viranomaisten, kuten FRC:n, kanssa sovelletaan säännöksiä, jotka koskevat yhteistyötä kolmansien maiden viranomaisten kanssa. Tilintarkastajiin kohdistuvaa valvontayhteistyötä varten PRH:n tekee tarvittaessa erityisen sopimuksen FRC:n kanssa (TTL 9:3.2).
  9. CEAOB:ssa eli EU-valvontaelinten yhteistyöorganisaatiossa (Committee of European Auditing Oversight Bodies) Britannian FRC:n jäsenrooli poistuu. FRC voi CEAOB:n tapauskohtaisesta kutsusta osallistua joihinkin hankkeisiin tarkkailijana.
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 21.07.2021