Hakemuksen käsittely ja ratkaiseminen PRH:ssa

Muodollinen tarkastus

PRH tarkastaa saapuneen hakemuksen ja tarvittaessa lähettää hakijalle välipäätöksen, jossa pyydetään korjaamaan muodolliset puutteet 2 kuukauden määräajassa.

Huomaa, että tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevaa hakemusta ei oteta PRH:ssa tutkittavaksi, jos samaa tavaramerkkiä koskeva asia on vireillä markkinaoikeudessa samojen asianosaisten välillä.

Tiedoksiannot osapuolille

PRH antaa hakemuksen tiedoksi tavaramerkin haltijalle tai tämän asiamiehelle, joilla on mahdollisuus antaa lausumansa kahden kuukauden määräajassa. PRH antaa myös tavaramerkin haltijan vastineen tai selvityksen tiedoksi hakemuksen tekijälle. Pääsääntöisesti asianosaisilla on mahdollisuus antaa lausumansa kahdesti käsittelyn aikana.

PRH antaa hakemuksen tiedoksi myös pantin- tai lisenssinhaltijalle, jos sellainen on merkitty tavaramerkkirekisteriin.

Pidennykset

Sekä hakemuksen tekijä että tavaramerkin haltija voivat saada pidennyksen lausuman antamiseen kerran ilman perusteita ja sen jälkeen yksittäistapauksissa harkittavin perustein. Pidennys myönnetään kahden kuukauden mittaisena.

PRH myöntää kesäpidennyksen lausuman antamiseen ilman perusteluja, jos lausuman antamisen määräaika päättyy 1.6 - 31.8. Kesäpidennyksiä voi siis olla useampia kuin yksi.

Pidennys on maksullinen. Katso hinnat.

Asian ratkaisu

Asia ratkaistaan hakemuksen ja sen johdosta annettujen lausuntojen perusteella. Käsittely on siis kirjallista. PRH on ratkaisussaan sidottu hakemukseen eli asiaa ei voida arvioida laajemmin tai muilla perusteilla kuin, mitä hakemuksessa on esitetty.

  • Jos perusteita rekisteröinnin menettämiselle tai mitätöinnille ei ole, hakemus hylätään.
  • Jos taas perusteet menettämiselle tai mitätöimiselle ovat olemassa, tavaramerkin rekisteröinti voidaan menettää ja mitätöidä kokonaan tai osittain.

PRH voi ratkaista hakemuksen, vaikka merkin haltija ei olisi antanut lausuntoa asiasta. Jos hakemus on tehty käyttämättömyyden perusteella, katsotaan tällöin, että merkkiä ei ole käytetty.

Päätöksestä valittaminen

Hävinnyt osapuoli voi valittaa PRH:n antamasta päätöksestä markkinaoikeuteen.

Samaa asiaa koskevan hakemuksen käsittely myöhemmin

Jos tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskeva hakemus tai kanne on lainvoimaisesti ratkaistu, uutta menettämistä tai mitätöintiä koskevaa hakemusta tai kannetta ei oteta tutkittavaksi, jos asia koskee samoja asianosaisia, samaa tavaramerkkiä, samaa vaatimusta ja samoja perusteita paitsi, jos olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 14.06.2019