Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Valvonta-asiat 2016

Vuonna 2016 PRH:n säätiövalvontaan tulleiden asioiden määrä kasvoi selvästi aiemmasta. Määrän kasvuun vaikutti 1.12.2015 voimaan tullut uusi säätiölaki. Laki velvoittaa säätiöt raportoimaan toiminnastaan vuosiselvityksissään aiempaa tarkemmin ja avoimemmin. Lainmuutoksen seurauksena myös säätiövalvonnan vuosiselvitysten tarkastusprosessia on kehitetty.

Valvonnan painopisteenä vuonna 2016 oli säätiölain uudistuneiden raportointivelvoitteiden noudattaminen. Keskityimme toimintakertomuksen tietojen tarkastamiseen ja erityisesti siihen, miten ja mitä säätiö raportoi tarkoituksensa toteuttamisesta ja lähipiiritoimistaan.

Vuonna 2016 vireille tulleista valvonta-asioista 67 % perustui säätiövalvonnan omiin tarkastushavaintoihin. Loput tulivat vireille ulkoisten ilmoitusten tai havaintojen perusteella (valvontapyynnöt ja median esiin nostamat epäilyt).

Valvonta-asiat 2015 2016
Vireille tulleet 22 kpl 61 kpl
Joista ratkaistu 19 kpl 32 kpl

Vuoden loppuun mennessä ratkaistuista asioista kuudessa tehtiin säätiötä velvoittava päätös. Muut ratkaisut eivät johtaneet toimenpiteisiin, ja niistä säätiövalvonta laati valvontamuistion.

Yhdestä ratkaisusta on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Asian käsittely hallinto-oikeudessa on kesken.

Huomioita 2016 annetuista ratkaisuista

Säätiölain mukaan säätiön on joka vuosi toteutettava tarkoitustaan jollakin säännöissä mainitulla tavalla ja raportoitava tästä toimintakertomuksessa. Jos tarkoitusta ei toteuteta, säätiön on toimintakertomuksessaan hyvä selvittää asiaa tarkemmin.

Suuri osa vuoden 2016 valvonta-asioista koski tilanteita, joissa säätiö ei ollut toteuttanut tarkoitustaan toimikaudella.

Jos tarkoituksen toteuttaminen ei ilmennyt toimintakertomuksesta, säätiövalvonta lähetti säätiölle selvityspyynnön. Samoin meneteltiin, jos säätiön vuosiselvityksestä kävi ilmi, että toimintaa ei ollut harjoitettu.

Ne säätiöt, jotka eivät esittäneet hyväksyttävää perustetta sille, ettei toimikaudella toteutettu tarkoitusta, velvoitettiin laatimaan tarkoituksen toteuttamissuunnitelma seuraavalle tilikaudelle.

Jos säätiössä ei ollut taloudellisia edellytyksiä toteuttaa tarkoitusta joka vuosi ja oli esimerkiksi päätetty, että apurahoja jaetaan vain joka toinen vuosi, suosittelimme ottamaan tästä maininnan toimintakertomukseen. Näin asia tulee myös säätiövalvojan tietoon.

Joissakin tapauksissa säätiön suppeaan lähipiiriin kuuluva henkilö oli saanut apurahan tai muun avustuksen, eikä sen myöntämisedellytyksiä ollut kirjattu toimintakertomukseen. Avustuksen tai apurahan myöntäminen lähipiiriin kuuluvalle on säätiölain mukaista, mikäli se on tarkoituksen toteuttamista ja tapahtuu samoin ehdoin kuin henkilöille, jotka eivät kuulu lähipiiriin. Säätiövalvonta suosittelee mainitsemaan toimintakertomuksessa erikseen avustusten myöntämisedellytyksistä, jos avustuksia on tietoisesti jaettu lähipiiriin kuuluvalle.

Oikeudenkäynnit

Pietari-säätiö sr ja PRH nostivat vahingonkorvauskanteet säätiön entisiä hallituksen jäseniä vastaan marraskuussa 2015 Helsingin käräjäoikeudessa. Kanteet pysyivät kirjallisessa valmistelussa koko vuoden 2016, ja kirjallinen valmistelu jatkuu vuonna 2017. Tulevien istuntokäsittelyjen ajankohdat eivät ole vielä tiedossa. Vahingonkorvauskanteet PRH nosti vanhan säätiölain 14.3 §:n perusteella.

Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen jätettiin huhtikuussa 2016 hakemus Matti Koivurinnan säätiö sr:n hallituksen 2 jäsenen erottamiseksi. Suullinen valmisteluistunto asiassa on maaliskuussa 2017. Hakemus jätettiin uuden säätiölain 14:10 §:n perusteella.

PRH teki maaliskuussa 2013 ilmoituksen Valtakunnansyyttäjänvirastolle epäilystä, että jotkut Stiftelsen Bensows Barnhem Granhyddan sr´n hallituksen jäsenet olisivat syyllistyneet lähipiiritoimiin liittyviin rikoksiin. Asia eteni käräjäoikeuteen entisen hallituksen jäsenen ja toiminnanjohtajan Valter Gadolinin osalta syksyllä 2016. Säätiötoimintaan liittyvinä rikosnimikkeinä ovat törkeä veropetos ja luottamusaseman väärinkäyttö. PRH on prosessissa mukana toissijaisena vahingonkorvausten vaatijana säätiölle aiheutetusta vahingosta. Espoon käräjäoikeuden tuomio annettiin 16.11.2016. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Vuonna 2016 saatiin päätökseen käräjäoikeudelle tehty hakemus Martti Mäntylä säätiö sr:n koko hallituksen erottamiseksi ja uskotun miehen määräämiseksi. Hakemus jätettiin vanhan säätiölain 14.2 §:n perusteella. Satakunnan käräjäoikeus teki 2.6.2016 päätöksen hallituksen erottamisesta. Päätös on lainvoimainen.

Asiantuntijapalvelut kilpailutettiin

Säätiölain 14:7 §:n mukaan PRH voi käyttää ulkopuolista asiantuntijaa säätiön valvonnan kannalta tarpeellisen, erityistä asiantuntemusta vaativan asian selvittämiseksi tai erityisen tarkastuksen suorittamiseksi.

Keväällä 2016 kilpailutettiin hankintalain mukaisesti säätiövalvonnan käyttämät tilintarkastuspalvelut ja oikeudelliset palvelut. Molemmat kilpailutettiin neljän vuoden sopimuskausiksi.

Oikeudellisista asiantuntijapalveluista säätiövalvonnalla on nyt sopimus Asianajotoimisto Nordia Oy:n kanssa ja tilintarkastuspalveluista PricewaterhouseCoopers Oy:n kanssa.

Yhteistyö muiden viranomaisten kanssa

Uuden säätiölain perusteella säätiövalvojan mahdollisuus saada valvonnassa tarvittavaa tietoa muilta viranomaisilta parani olennaisesti. Lain 14:8 §:n mukaan PRH:lla on oikeus salassapitosäännösten estämättä pyynnöstä saada toiselta viranomaiselta säätiövalvontaa varten välttämättömät tiedot säätiöstä ja sen lähipiiriin kuuluvista.

Vuonna 2016 käsitellyissä valvonta-asioissa tarpeellinen viranomaisyhteistyö on toiminut hyvin. Säätiövalvonta on saanut tietoja vero-, poliisi- ja syyttäjäviranomaisilta sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta ARAlta. Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikön velvoitteidenhoitoselvityspalvelu saatiin käyttöön keväällä 2016. Lisäksi olemme tehneet yhteistyötä 1.1.2016 PRH:een keskitetyn tilintarkastusvalvonnan kanssa.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 29.05.2020