Menetetyn oikeuden palauttaminen

Jos patentin hakija tai haltija jättää tekemättä jonkin toimenpiteen määräajassa, se voi johtaa oikeuden menettämiseen eli hakemuksen tai patentin raukeamiseen. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi vuosimaksun maksamatta jättäminen tai eurooppapatentin voimaansaattamista koskevan määräajan ylittäminen. Hakijalla on mahdollisuus tehdä esitys PRH:lle oikeuden palauttamiseksi, jos lain edellytykset täyttyvät (patenttilaki 71 a §).

Oikeuden palautuksen edellytykset

Huolellinen toiminta

Oikeuden palautus on mahdollinen, jos patentin hakija tai haltija on toiminut niin huolellisesti kuin olosuhteet vaativat määräaikaa noudattaakseen, mutta tästä huolimatta toimenpidettä ei ole tehty määräajassa. Esimerkiksi tietämättömyys laista tai määräajan unohtaminen ei ole peruste esityksen hyväksymiselle.

Huolellisuuden ja olosuhteiden arvioinnille ei ole laissa asetettuja kriteereitä, joten PRH arvioi kaikkia esityksiä kokonaisvaltaisesti ja tapauskohtaisesti.

Esitys tehtävä määräajassa

Esitystä oikeuden palauttamiseksi ei voida tehdä milloin tahansa, vaan esityksen tekeminen on sidottu kahteen laissa asetettuun määräaikaan:

  • Esitys ja puuttuvat toimenpiteet on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun patentin haltija tai hakija tuli tietoiseksi määräajan ylittymisestä.
  • Ehdoton takaraja esityksen tekemiselle on kuitenkin vuosi määräajan päättymisestä. Vuosimaksujen osalta vuoden määräaika lasketaan sakollisesta määräpäivästä.

Molempien määräaikaedellytysten on täytyttävä, jotta PRH ottaa esityksen käsittelyyn. Tämä tarkoittaa, että vuoden kuluttua määräajan päättymisestä oikeuden palauttaminen ei ole mahdollista, vaikka hakija ei olisikaan tullut tietoiseksi määräajan ylityksestä. Samoin, jos hakija saa tiedon määräajan ylityksestä eikä reagoi kahdessa kuukaudessa, ei esitystä oteta käsittelyyn, vaikka määräajan ylityksestä olisi alle vuosi.

Etuoikeutta koskevien esitysten osalta määräaika on tiukempi: esitys on tehtävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa etuoikeutta koskevan määräpäivän päättymisestä.

Tutustu patenttilain 71 a §:ään

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Miten esitys oikeuden palauttamisesta tehdään?

Oikeuden palauttamista haetaan kirjallisesti toimittamalla vapaamuotoinen esitys PRH:lle. Esitys on tehtävä suomeksi tai ruotsiksi. Asiamiehen on esitettävä valtakirja.

Esityksen lisäksi myös puuttuva toimenpide on suoritettava. Puuttuvan toimenpiteen suorittamisella tarkoitetaan esim. kaikkien esityksen tekemiseen mennessä erääntyneiden maksujen maksamista tai käännöksen toimittamista.

Esityksestä tulee käydä ilmi:

  • patentin rekisterinumero tai hakemusnumero
  • tieto siitä, milloin patentin haltija tai hakija tuli tietoiseksi määräajan ylittymisestä, jotta PRH voi arvioida onko esitys tehty määräajassa
  • selvitys siitä, minkä takia toimenpidettä ei ole suoritettu määräajassa
  • selvitys, miten hakija on toiminut niin huolellisesti kuin olosuhteet vaativat määräaikaa noudattaakseen.

Selvitykset voivat esimerkiksi sisältää lausuntoja, sisäisiä selvityksiä tai muuta vastaavaa.

Esityksen käsittely on maksullista. Mahdollisesti puuttuvan maksun lisäksi PRH:lle tulee maksaa voimassa olevan hinnaston mukainen ratkaisumaksu. Tarkista maksun suuruus hinnastosta: "Ratkaisumaksu patenttilain 71 a §:n mukaan".

Jos PRH hylkää esityksen, puuttuvan toimenpiteen maksut palautetaan esityksen tekijälle. Ratkaisumaksua ei palauteta.

Käsittely ja ratkaisu

Asia voi päättyä kolmella eri tavalla:

  • esitystä ei oteta käsiteltäväksi edellytysten mukaisten määräaikojen ylityksen takia tai puuttuvan maksun takia
  • esitys hyväksytään
  • esitys hylätään.

Jos edellytykset täyttyvät, eikä esityksen hyväksymiselle ole estettä, PRH hyväksyy esityksen. Tällöin puuttuva toimenpide katsotaan tehdyksi määräajassa ja PRH palauttaa patentin voimaan. Tieto hyväksyvästä päätöksestä julkaistaan seuraavassa patenttilehdessä.

Huomaa, että kolmannelle osapuolelle on kuitenkin voinut syntyä patenttilain 71 c §:n mukainen hyväksikäyttöoikeus keksintöön oikeuden menettämisen ja lehtikuulutuksen välisenä aikana.

Jos edellytykset eivät täyty tai esitystä ei voida muusta syystä hyväksyä, PRH lähettää esityksen tekijälle lausumapyynnön. Lausuman antamiselle asetetaan kahden kuukauden pituinen määräaika.

Lausuman käsittelyn jälkeen PRH hyväksyy tai hylkää esityksen. Hylkäyspäätöksestä voi valittaa markkinaoikeuteen.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 05.05.2022