Miten haet PRH:lta toiminimen rekisteröinnin kumoamista?

Voit hakea toiminimen (yrityksen nimen) rekisteröinnin kumoamista PRH:lta, kun toiminimen rekisteröinnistä aiheutuu haittaa. Voit hakea kumoamista, jos toiminimeä ei ole viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana käytetty eikä toiminimen haltija osoita siihen hyväksyttävää syytä.

PRH voi kumota toiminimen rekisteröinnin kokonaan tai siltä osin kuin rekisteröinnille on olemassa este.

Esimerkki osittaisesta kumoamisesta: Toiminimen kumoamisen tarve voi olla esimerkiksi silloin, kun toiminimen tai tavaramerkin rekisteröinnin esteenä on toisen rekisterissä olevan yrityksen tarpeettoman laaja toimiala.

PRH vai markkinaoikeus?

Toiminimen kumoaminen PRH:ssa on mahdollista vain toiminimen käyttämättömyyden perusteella. Muilla perusteilla, esimerkiksi jos toiminimi on lainvastainen, kumoamista haetaan markkinaoikeudessa.

Kumoamista vaativa voi valita, tekeekö hakemuksen PRH:lle vai nostaako kanteen markkinaoikeudessa.

Hakemusta ei kuitenkaan oteta tutkittavaksi PRH:ssa, jos samaa toiminimeä koskeva kanne olisi vireillä markkinaoikeudessa samojen asianosaisten välillä. Samoin käsittely PRH:ssa raukeaa, jos samaa toiminimeä koskeva asia tulee vireille markkinaoikeudessa.

Huomio! Jos toiminimen kumoamista koskeva hakemus tai kanne on lainvoimaisesti ratkaistu, ei kertaalleen ratkaistua samaa asiaa samoilla perusteilla oteta uudelleen tutkittavaksi. Asia otetaan uudelleen tutkittavaksi, jos olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet.

Miten haet?

Hakemuksen voi tehdä se, jolle aiheutuu haittaa toiminimen rekisteröinnistä.

Hakemus on vapaamuotoinen ja sen allekirjoittaa hakija tai hakijan valtuuttama asiamies.

Hakemus on maksuton.

Ilmoita hakemuksessa:

  • hakija (yrityksen nimi ja Y-tunnus)
  • hakijan tai asiamiehen yhteystiedot
  • kumottavaksi haettavan yrityksen toiminimi.

Kerro hakemuksessa, haetko toiminimen kumottavaksi kokonaan vai osittain. Jos haet osittaista kumoamista, niin kerro toimialan osa, jonka takia haet kumoamista.

Perustele hakemus eli kerro millainen haitta sinulle aiheutuu kumottavaksi haettavan toiminimen rekisteröimisestä.

Kerro myös, onko markkinaoikeudessa vireillä tai ratkaistu lainvoimaisella tuomiolla samaa toiminimeä koskeva asia samojen asianosaisten välillä.

Jos valtuutettu allekirjoittaa hakemuksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Lähetä hakemus osoitteeseen:

PRH, Oikeudellinen yksikkö
00091 PRH

Sähköpostitse pdf-tiedostona osoitteella valvonta@prh.fi.
Jos käytät suojattua sähköpostia, lähetä asiakirjat PRH:n kirjaamoon. Lue lisää kirjaamon yhteystiedoista.

Mitä PRH tekee?

PRH antaa kumoamista koskevan hakemuksen tiedoksi toiminimen rekisteröinnin haltijalle ja kehottaa määräajassa antamaan mielipiteensä ja selvityksensä.

PRH ratkaisee kumoamista koskevan asian hakemuksen ja lausuntojen perusteella. Jos toiminimen haltija ei ole antanut asiassa lausuntoa, PRH kumoaa toiminimen rekisteröinnin hakemuksen mukaisesti, jollei hakemus ole ilmeisen perusteeton.

PRH poistaa toiminimen kaupparekisteristä, kun toiminimen rekisteröinti on kumottu lainvoimaisella päätöksellä eikä toiminimen haltija ole ilmoittanut rekisteröitäväksi uutta toiminimeä tai osittaisessa kumoamisessa toimialan muutosta. PRH voi kuitenkin määrätä, että toiminimi saa olla rekisterissä kohtuullisen määräajan.

PRH:n ratkaisuun toiminimen rekisteröinnin kumoamisesta voi hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Lue säädöstietopankki Finlexistä:
Toiminimilaki 1, 19, 20, 20 a ja 21 §:t
Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta 6 §

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 03.05.2021