Hallitus ja kaupparekisteri-ilmoitus

Kun osuuskunnan hallituksessa tapahtuu muutoksia, muutokset täytyy ilmoittaa viivytyksettä kaupparekisteriin. Vastuu ilmoituksen tekemisestä on hallituksen varsinaisilla jäsenillä ja toimitusjohtajalla.

Ilmoittaminen kaupparekisteriin

Ilmoituksen voi tehdä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä sähköisessä palvelussa ytj.fi-verkkosivustolla tai paperilomakkeilla.

Lomakkeet paperi-ilmoitukseen

 • Lomake Y4, liitelomake 14A ja henkilötietolomake
 • Lomakkeilla ilmoitetaan hallitus kokonaisuudessaan. Vaikka hallituksen jäsenistä vain osa vaihtuu, lomakkeilla kuitenkin ilmoitetaan uusi hallitus kokonaisuudessaan.
 • Kaupparekisterin lomakkeilla ilmoitetaan henkilöiden nimi sekä syntymäaika. Erillisellä henkilötietolomakkeella ilmoitetaan nimi sekä henkilötunnus, ulkomaalaisista henkilöistä nimi sekä osoite. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia tai kotiosoitteita. Lue lisää.
 • Lomakkeen Y4 allekirjoittaa joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Liitteet sähköiseen ja paperi-ilmoitukseen

 • Osuuskunnankokouksen pöytäkirja yhden henkilön oikeaksi todistamana jäljennöksenä (tai muu selvitys valinnasta, jos osuuskunnan säännöissä on määrätty muu taho valitsemaan hallituksen jäsen/jäsenet).
 • Hallituksen puheenjohtajan valinnasta hallituksen pöytäkirja yhden henkilön oikeaksi todistamana jäljennöksenä (tai muu selvitys valinnasta, mikäli valinnan on tehnyt muu taho kuin hallitus).
 • Kuitti käsittelymaksun suorittamisesta, jos ilmoitus tehdään paperilomakkeilla.
 • Huom! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja (esimerkiksi pöytäkirjoja tai yhtiösopimuksia), joissa on henkilötunnuksia tai luonnollisten henkilöiden osoitteita. Lue lisää.

Käsittelymaksut

Käsittelymaksut ovat erilaiset sähköisessä palvelussa ja paperilomakkeilla ilmoitettaessa. Eroa on myös siinä, miten käsittelymaksu maksetaan.

Käsittelymaksu sähköisessä palvelussa

 • Hallituksen, prokuristien, edustamiseen oikeutettujen, tilintarkastajan, toimitusjohtajan tai isännöitsijän sähköinen muutosilmoitus 40 €/asia
 • Maksetaan sähköisessä asiointipalvelussa

Käsittelymaksu paperi-ilmoituksessa

 • Hallituksen, prokuristien, nimenkirjoittajien, tilintarkastajan tai toimitusjohtajan muutos:
  40 € /asia + 55 €/ilmoitus
  Esim. Osuuskunta ilmoittaa hallituksen: käsittelymaksu 95 € (40+55)
  Esim. Osuuskunta ilmoittaa hallituksen ja toimitusjohtajan: käsittelymaksu 135 € (40+40+55)
 • 380 €, jos samalla ilmoitetaan sääntömuutos. Hallituksen jäsenten lukumäärän muuttaminen saattaa edellyttää sääntöjen muutosta. Esim. osuuskunnan sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu kolme varsinaista jäsentä. Hallitukseen valitaan viisi varsinaista jäsentä. Valinta edellyttää sääntöjen muutoksen.
 • Maksetaan etukäteen

Siirry käsittelymaksujen hinnastoon

Siirry maksuohjeisiin

Määräaika

 • Ilmoitus on tehtävä viivytyksettä.

Sähköinen ilmoitus kaupparekisteriin

Sähköinen ilmoitus tehdään PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä sähköisessä palvelussa ytj.fi-verkkosivustolla. Siirry ytj.fi-verkkosivustolle.

Vinkkejä

Hallituksen jäsenenä ei voi olla

 • oikeushenkilö
 • alaikäinen
 • henkilö, jolle on määrätty edunvalvoja tai jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu
 • konkurssissa oleva
 • liiketoimintakiellossa oleva.

Ulkomaalainen

Vähintään yhdellä hallituksen varsinaisista jäsenistä ja yhdellä varajäsenellä on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, ellei Patentti- ja rekisterihallitus myönnä osuuskunnalle lupaa poiketa tästä. Mikäli hallituksen jäseneksi ilmoitetaan henkilö, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, on ilmoitukseen liitettävä lisäksi selvitystä ko. henkilön olemassaolosta. Lisätietoja, ks. luvat ETA-alueen ulkopuolisille

Lukumäärä

Hallituksen kokoonpanoa koskeva määräys kannattaa tarkistaa osuuskunnan säännöistä, ennen kuin uusi hallitus valitaan. Osuuskuntalain mukaan hallitukseen on valittava yhdestä viiteen varsinaista jäsentä, jollei osuuskunnan säännöissä ole määrätty toisin. Jos hallituksessa on vähemmän kuin kolme jäsentä, on valittava ainakin yksi varajäsen. Jos hallituksessa on kaksi tai useampia varsinaisia jäseniä, sille on valittava puheenjohtaja. Puheenjohtajan valitsee hallitus, jos hallitusta valittaessa ei ole päätetty toisin tai osuuskunnan säännöissä ei määrätä toisin.

Oma ilmoitus tehtävän päättymisestä

Hallituksen jäsen voi myös itse ilmoittaa tehtävänsä päättymisestä kaupparekisteriin, ks. tehtävän päättyminen.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 03.04.2019