Hyödyllisyysmallihakemuksen osat

Hakemukseen tarvitset hakemuslomakkeen sekä seuraavat osat, joista kerrotaan tarkemmin alempana:

  • keksinnön selitys
  • suojavaatimukset
  • mahdolliset kuvat

Lisäksi saatat tarvita hakemukseesi:

  • lausunnon oikeudesta keksintöön, jos hakijana on yritys tai useampi keksijä
  • asiamiesvaltakirjan, jos käytät asiamiestä.


Mahdollisuus täydentää tai muuttaa hakemuksen tietoja on hyvin rajallinen, joten hakemus kannattaa laatia huolella.

Avaa hakemuksen mallipohja (rtf, 0,05 Mt)

Ohje mallipohjan käyttöön. (pdf, 0,07 Mt)

Millä kielellä?

Hakemus tulee laatia suomeksi tai ruotsiksi. Ennen hyödyllisyysmallin rekisteröintiä tarvitsemme lisäksi suojavaatimusten käännöksen ruotsin tai suomen kielelle. Jos olet yksityinen hakija, voit myös käännättää suojavaatimukset meillä PRH:ssa. Tutustu hinnastoon.

Voit tehdä hakemuksen muillakin kielillä ja saada hakemukselle tekemispäivän, mutta hakemusta ei siirretä rekisteröitävyystarkastukseen ennen kuin se on käännetty suomeksi tai ruotsiksi.

Keksinnön selitys

Selityksen täytyy aina olla kirjallinen esitys. Prototyyppiä tai suullista selitystä ei hyväksytä hyödyllisyysmallihakemuksen selitysosaksi. Selityksen täytyy olla niin selvä, että alan ammattilainen pystyy sen perusteella käyttämään keksintöä.

Selityksessä täytyy olla kaikki keksinnön ymmärtämisen kannalta välttämättömät asiat, koska siihen ei saa lisätä myöhemmin mitään uutta. Suojavaatimuksia voit muokata käsittelyn aikana, mutta muokkaamiseen tarvittavan tiedon täytyy löytyä joko hakemustekstin selityksestä tai alkuperäisistä vaatimuksista. Muutoin hakemukseen voi tehdä vain välttämättömiä selvennyksiä, kuten kirjoitusvirheiden korjauksia. On siis parempi kertoa keksinnöstä liian paljon kuin liian vähän.

Selityksen otsikkona on keksinnön lyhyt ja asiallinen nimitys. Nimitys on toistettava myös suojavaatimusten alussa.

Kerro selityksen alussa keksinnön käyttöala. Esitä myös tuntemasi tekniikan taso sillä alalla, jota keksintö koskee. Tekniikan tasolla tarkoitetaan tiedossa olevia ratkaisuja, joiden pohjalta keksintö on syntynyt. Jos keksintö on parannus johonkin olemassa olevaan laitteeseen, kuvaa kyseinen laite. Mikäli tiedossasi on patentti- tai hyödyllisyysmallijulkaisuja tai muuta kirjallisuutta, joista tekniikan taso käy ilmi, ne on hyvä mainita selityksessä.

Esitä selityksessä, mitä keksinnöllä saavutetaan nykyiseen tekniikan tasoon verrattuna. Tavallisesti tämä tehdään ilmoittamalla, mitä ongelmia tai puutteita tunnettua tekniikkaa käyttäessä on ilmennyt ja miten keksintösi poistaa nämä puutteet. Lisäksi keksinnön tavoite ilmoitetaan viittaamalla suojavaatimukseen.

Kuvaile lopuksi keksintöä yksityiskohtaisesti. Kirjoita tämän osan alkuun luettelo hakemuksen kuvista. Esitä myös ainakin yksi yksityiskohtainen esimerkki, jossa selostat vähintään yhden mahdollisen tavan toteuttaa keksintösi keksinnöllinen ajatus. Esimerkkejä saat tietysti esittää useampiakin. Selityksessä käytetään apuna kuvien viitenumeroita, mutta keksinnön on käytävä ilmi selityksestä ilman kuviakin.

Katso esimerkki selityksestä.

Suojavaatimukset

Suojavaatimukset ovat hakemuksen tärkein osa. Ne määrittelevät hyödyllisyysmallin suojapiirin eli sen, mihin hyödyllisyysmallin haltija saa yksinoikeuden. Selitystä ja kuvia käytetään vain apuna suojavaatimusten ymmärtämisessä ja tulkinnassa. Suojavaatimuksia voi muokata käsittelyn aikana, mutta muokkaamiseen tarvittavan tiedon täytyy löytyä joko hakemustekstin selityksestä tai alkuperäisistä vaatimuksista.

Muodollisesti suojavaatimus jakautuu kahteen osaan: johdantoon ja niin sanottuun tunnusmerkkiosaan. Kirjoita johdannon alkuun keksinnön nimitys ja esittele keksinnön ennestään tunnetut piirteet. Tunnusmerkkiosassa esitä keksinnön uudet ja keksinnölliset piirteet. Osat erotetaan sanoilla "tunnettu siitä, että" tai jollain vastaavalla ilmaisulla. Eli esittele keksinnön ennestään tunnetut piirteet, lisää väliin "tunnettu siitä, että" ja esittele keksinnön uudet, keksinnölliset piirteet.

Hakemuksessa voi olla useita niin sanottuja itsenäisiä ja epäitsenäisiä suojavaatimuksia:

  • itsenäinen suojavaatimus: keksinnön tärkeimmät piirteet, määrittää suojapiirin laajuuden
  • epäitsenäinen suojavaatimus: viittaa itsenäiseen vaatimukseen, täydentää keksintöä ja esittää lisäpiirteitä tai vaihtoehtoisia toteutusmuotoja.

Suojavaatimukset voivat kohdistua laitteeseen tai tuotteeseen. Laitteesta esitetään rakenne ja kemiallisesta tuotteesta koostumus. Kemiallinen tuote voidaan määritellä myös ilmoittamalla sen valmistustapa.

HUOMIO! Menetelmään ja käyttöön ei voi saada hyödyllisyysmallisuojaa. Menetelmän ja käytön voi suojata patentilla.

Hakemuksessa voi olla useita suojavaatimuksia, mutta kaikkia niitä täytyy yhdistää yksi yhteinen keksinnöllinen ajatus. Jos näin ei ole, vaatimusasetelma on epäyhtenäinen. Suojavaatimuksissa ei myöskään saa olla epäselviä määrittelyjä.

Katso esimerkki suojavaatimuksista.

Kuvat

Kuvat eivät ole pakolliset, mutta yleensä ne kannattaa liittää mukaan. Tee kuvat mielellään ääriviivapiirustuksina A4-kokoa olevalle paperille niin kuin muukin hakemus. Kuvat voivat olla myös selviä mustavalkoisia, toisintamiskelpoisia valokuvia, jos keksintö selviää niistä. Älä laita kuviin selittävää tekstiä, vaan merkitse keksinnön osat viitenumeroin. Käytä näitä numeroita selityksessä ja suojavaatimuksissa keksinnön osia kuvaavien sanojen perässä. Katso esimerkki piirustuksesta.

Lue lisää hyödyllisyysmallihakemuksen laatimisesta Hyödyllisyysmallioppaasta. (pdf, 3,38 Mt)

Miten hyödyllisyysmallihakemus jätetään PRH:een?

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 11.06.2019